Now showing items 1-14 of 14

 • Emise ze spalování biomasy 

  Vaněk, Michal
  Práce se věnuje škodlivým látkám vznikajícím při spalování biomasy a možnostem omezování emisí těchto látek u kotlů pro domovní vytápění. Nejdříve je krátce představena biomasa jako palivo spolu se souhrnem důležitých ...
 • Energetická bilance bioteplárny 

  Žmolík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zapojení bioteplárny kombinující kogenerační jednotku a Rankin-Clausiúv cyklus. V kogenerační jednotce je spalován bioplyn, palivo zaváděné do kotle je dřevěná štěpka. Pomocí upravené kogenerační ...
 • Environmentální aspekty provozu kotlů na biomasu 

  Slavíček, Martin
  Hlavní náplní této práce je seznámení se s oblastí využití biomasy pro energetické účely. Úvod práce je zaměřen na obnovitelné zdroje energie a jejich využití a na využití biomasy jako paliva, rozdělení a charakteristiku ...
 • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

  Macalík, Radek
  Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Uhmann, Petr
  Predložená práce se zabývá zpusoby spolecné výroby tepla a elektriny se zamerením na proces termického zpracování biomasy. Specifikuje použitelné typy kogeneracních zarízení a jejich možnosti aplikace v jednotkách pro ...
 • Kotle na biomasu 

  Jelen, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. První část je věnována samotné biomase, jejímu rozdělení, vlastnostem a potenciálu. Druhá část popisuje proces spalování, dělení a konstrukci kotlů na biomasu. Poslední ...
 • Kotle na biomasu středních výkonů české a zahraniční výroby 

  Habán, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zaměřit se na biomasu, jako na jednu ze složek obnovitelných zdrojů energie, určenou k výrobě tepelné energie spalováním. Úvod práce mapuje současný stav využití biomasy v České republice. ...
 • Kotle na biomasu velkých výkonů 

  Chmelíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu velkých výkonů. Práce je rozdělena do několika částí. V první části práce je charakterizována biomasa, popsány její vlastnosti a možná úprava. V druhé části je stručně popsán ...
 • Stanovení organických sloučenin v dehtu po spalování a zplyňování biomasy 

  Hájek, Radek
  Spalování a zplyňování biomasy patří mezi základní technologické postupy pro její energetické využití. Vedlejším produktem těchto procesů je vznik dehtu, který představuje složitou směs látek a působí negativně jak na ...
 • Teplotní pole v tuhém palivu 

  Ptáček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá teplotním polem v tuhém palivu v průběhu spalovacího procesu. Nejdříve byla provedena rešeršní analýza dostupných literárních pramenů za účelem získání informací o složení dřeva, vlastnostech ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...
 • Výkonové parametry systému pro energetické využití biomasy 

  Koláček, Richard
  Cílem diplomové práce je popsat problematiku sběru experimentálních dat na jednotce spalující různé druhy biomasy (dendromasy i fytomasy) o nominálním výkonu 1MW s ohledem na stanovení termické účinnosti kotle, která vychází ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahálka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...
 • Zmapování informačních zdrojů o spalování biomasy 

  Komárek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním informačních zdrojů o spalování biomasy. Cílem teto práce je uvést základní informační zdroje, ze kterých získáme cenné poznatky pro další zpracování a výzkum v tomto oboru ...