Now showing items 1-4 of 4

 • Ekotoxicita vybraných pesticidů 

  Konečná, Veronika
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením ekotoxikologických vlastností insekticidních přípravků Perfekthion a Bulldock 25 EC a jejich účinných látek dimethoátu resp. beta-cyfluthrinu. Dimethoát se řadí do skupiny ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

  Jabandžievová, Barbora
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...
 • Význam řasových testů v hodnocení ekotoxicity 

  Chovanec, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium řasových testů. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o veškerých způsobech testování ekotoxicity na řasách. Práce se zabývá stručným popisem řas, jakožto ...