Now showing items 1-20 of 25

 • Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

  Čumíčková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R materiálu. V teoretické části jsou popsány použité empirické a funkční laboratorní zkoušky. Praktická část se zabývá odhadem ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

  Brida, Peter
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...
 • Hodnocení vlastností asfaltové směsi s přísadou na bázi směsi recyklovaných plastů 

  Machová, Sára
  Bakalářská práce se zaobírá posouzením vlivu modifikační přísady na bázi recyklovaných plastů na asfaltovou směs. V první části této práce je přiblížena problematika modifikace asfaltových směsí a pojiv pomocí recyklovaných ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Modifikovaná asfaltová pojiva 

  Venclíková, Michaela
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost modifikaci asfaltových pojiv. Laboratorně bude připravena sada modifikovaných asfaltových pojiv s různým stupněm modifikace. Na těchto vzorcích budou následně prováděny ...
 • Možnosti mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu 

  Trnka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu. V teoretické části je uvedena výroba asfaltového pojiva, jeho modifikace a druhy asfaltových pojiv. Je zde vysvětlen princip funkce ...
 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Nízkoteplotní chování asfaltových pojiv 

  Čumíčková, Markéta
  Tato práce je zaměřena na nízkoteplotní chování vzorků silničních asfaltů a polymerem modifikovaných asfaltových pojiv. V teoretické části jsou jednoduše popsány podstaty a postupy zkoušek: penetrace jehlou, bod měknutí, ...
 • Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci 

  Dubšíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je popsání laboratorních vlastností asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude popsána podstata a postup empirických zkoušek penetrace jehlou a bod měknutí. Dále ...
 • Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí 

  Rous, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a zkušenosti s různými metodami ze zahraničí. Praktická část se zabývá prováděním zkoušky stárnutí metodou RTFOT a stanovením vlivu doby trvání zkoušky na ...
 • Problematika stárnutí asfaltových pojiv a směsí 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této diplomové práci je věnována pozornost stárnutí asfaltových směsí a asfaltových pojiv. V teoretické části byly představeny metody, které simulují krátkodobé a dlouhodobé stárnutí asfaltových pojiv a směsí. V praktické ...
 • Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu 

  Klein, Marek
  Bakalářská práce se zabývá tématem používání rejuvenačních přísad v asfaltových směsích s R-materiálem. V teoretické části je popsán způsob přidávání R-materiálu do nových asfaltových směsí. Dále je vysvětlen postup a ...
 • Relaxace smykového napětí asfaltových pojiv v DSR 

  Musil, Vladimír
  Práce se zabývá popisem relaxačních vlastností asfaltových pojiv zjišťovaných dynamickým smykovým reometrem (DSR). Pro srovnání byl vybrán silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt (PmB) a asfalt modifikovaný pryžovým ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Hotař, Petr
  V diplomové práci je provedeno srovnání reologických vlastností čtyř silničních asfaltů a dvou polymerem modifikovaných asfaltů (komplexní smykový modul a fázový úhel a dynamická viskozita). Dále byly na pojivech určeny ...
 • Silová duktilita asfaltových pojiv 

  Smolka, Zdeněk
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou ...
 • Stárnutí asfaltových pojiv 

  Střasáková, Monika
  V teoretické části této diplomové práce je popsána reologie asfaltových pojiv, stárnutí asfaltových pojiv a laboratorní metody simulující krátkodobé a dlouhodobé stárnutí. Dále jsou popsány empirické zkoušky (penetrace ...
 • Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí 

  Bambulová, Lucie
  Bakalářská práce se zaobírá popisem laboratorních vlastností zestárlých asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části je popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí. ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv vhodných pro zálivkové hmoty a asfaltové membrány 

  Musil, Vladimír
  V práci jsou popsány základní laboratorní vlastnosti vybraných asfaltových pojiv, které by mohly být vhodné pro zálivkové hmoty za horka a asfaltové membrány. Jedná se o silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt, ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...