Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza spalin při spalování agropelet v automatických kotlích pro domácnost 

  Minář, Marek
  Cílem této bakalářská práce je analýza spalin při spalování agropelet v automatických kotlích pro domácnost. Důraz je kladen na popis biomasy jako paliva, způsoby využití biomasy k energetickým účelům, úpravu biomasy, ...
 • Aspekty spolehlivosti při posuzování shody výrobků 

  Šenkýř, Michal
  Diplomová práce se zabývá vyjádřením aspektů spolehlivosti při posuzování shody výrobků, konkrétně vyjádřením nejistot výsledků při zkoušení a ověřování parametrů výrobků nutných pro jeho uvedení na trh. Praktická část je ...
 • Energetické využití biomasy 

  Streďanská, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá energetickým využitím biomasy, konkrétne porovnaním procesu spaľovania agropeliet a drevených peliet. Dá sa rozdeliť na dve hlavné časti. Prvá časť práce je rešeršná. Pojednáva o rozdelení a ...
 • Kotel na spalování dřeva s hnědým uhlí (váhový poměr 50/50),30t/h 

  Chmelíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou prováděny stechiometrické výpočty a entalpické výpočty vzduchu a ...
 • Kotel na spalování hnědého uhlí 

  Pavlo, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je tepelný výpočet a rozmerový návrh kotla s výkonom 235 t/h, ktorý spaľuje hnedé uhlie. Práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sú vykonané stechiometrické výpočty a výpočty ...
 • Navrhněte parní kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Vaculík, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky dle zadaných parametrů. Jedná se o kotel o výkonu 12 t/h s výstupními parametry přehřáté páry 3,3 MPa o teplotě 400 °C ...
 • Návrh horkovodního kotle na zemní plyn 60 MW, 1,6 MPa,150/70°C 

  Gardavský, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh horkovodního kotle o výkonu 60 MW pro spalování zemního plynu. Kotel pracuje s teplotním spádem 150 °C / 70 °C při výstupním tlaku vody 1,6 MPa. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...
 • Návrh kotle na spalování slámy, 10t/h,320°C 

  Truhlář, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh roštového parního kotle o výkonu 10 t/h pro spalování slámy. Vyrobená pára má parametry 320 °C, 3,2 MPa. Pro dané palivo (obilní sláma) je vypracován stechiometrický výpočet. Následuje výpočet ...
 • Návrh parního kotle 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování černého uhlí o výkonu 160t/h. Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpií vzduchu a spalin, po ...
 • Návrh parního kotle na spalování hnědého uhlí, parametry páry 235 t/h, 14 MPa, 540°C 

  Horák, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout kotel na spalování hnědého uhlí o výkonu 235 t/h. Práce je rozdělena do několika částí. Prvně jsou provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpie vzduchu a spalin. Následuje ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 88t/h 

  Lučko, Martin
  Cílem této práce je návrh parního kotle o výkonu 88 t/h pro spalování čistého dřeva. Prvkový rozbor paliva a parametry zadání byly dodány spolu se základními parametry kotle. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...
 • Parní kotel na spalování dřeva 40t/h 

  Mach, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy – čistého dřeva dle zadaných parametrů. Pro zadané parametry byly stanoveny stecheometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. Postupně se navrhuje ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 40t/h 

  Fejfuša, Martin
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy o parametrech páry 88 t / h, 9,6 MPa, 520°C 

  Hlaváč, David
  Práce se zabývá návrhem parního kotle o výkonu 88 t/h a výstupních parametrech páry 9,6 MPa a 520°C. Palivem pro kotel je dřevní štěpka. Hlavní zaměření práce je na tepelný výpočet a na návrh rozměrů a uspořádání výhřevných ...
 • Roštový kotel na spalování dřeva 

  Jakeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle na spalování nekontaminovaného dřeva. Pro zadané parametry byly provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. V další části byla provedena tepelná bilance ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a nebo dřevní biomasy o parametrech 200 t / h 9,3 MPa, 520°C 

  Čech, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh roštového kotle o výkonu 200 t . h-1, který bude spalovat hnědé uhlí nebo dřevní štěpku. Celý návrh je rozdělen do několika částí. Pro jednotlivá paliva byly v úvodní části stanoveny ...
 • Změna palivové základny kotle John Thomson 

  Hradecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...