Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza a ošetření rizik technologického procesu 

  Vengřínová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik technologického procesu vrtaných pilot. Rizika jsou rozdělena do oddílů kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních. Následně jsou provedeny analýzy rizik. K ...
 • Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1 

  Slovák, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby spodní hrubé stavby jedné budovy v komplexu Nemocnice Znojmo. Práce se zabývá technologickými předpisy pro základové konstrukce, zejména technologickým postupem pro ...
 • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

  Honzík, Roman
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
 • Montáž skeletu výrobního a skladového areálu v Paskově 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Návrh hlubinného založení domova seniorů v Plzni 

  Janočo, Martin
  Náplní této bakalářské práce je návrh pilotového založení stavby v daných geologických podmínkách. Výchozími podklady přitom jsou zpráva inženýrsko-geologického průzkumu lokality a schéma zatížení základů. Návrh a výpočet ...
 • Návrh hlubinného založení obytného domu ve Vsetíně 

  Fišman, David
  Předmětem této bakalářské práce je optimální navržení hlubinného založení bytového domu ve flyšové geologii při respektování statické a ekonomické stránky dané problematiky. Návrh vychází ze zadaného zatížení od horní ...
 • Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota 

  Janík, Michal
  Diplomové práce s názvem Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného praktického úkolu, ve kterém se řeší stabilita svahu, příčiny ...
 • Polyfunkční objekt Litomyšl 

  Kovář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do ...
 • Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové ...
 • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy pro výstavbu hotelu 

  Němec, Martin
  Cílem práce je prezentovat postup prací při zajišťování stavební jámy hotelu záporovými pažícími stěnami a seznámit s důvody návrhu konkrétní technologie, návrhem zařízení staveniště a potřebné strojní sestavy. Piloty pro ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly na pilotách 

  Sviták, Marek
  Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace založení výrobní haly na pilotách. Projekt obsahuje technickou zprávu se zaměřením na zadanou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nosné konstrukce výrobního závodu v Jihlavě 

  Pokorný, Jan
  Firma zabývající se modernizací kolejových vozidel postupně modernizuje svůj výrobní areál. Velkou investicí je stavba nové haly lakovny, souběžně s rekonstrukcí sousední výrobní haly a nové napojení areálu na vodovodní ...
 • Stavebně technologický projekt podnikatelského inkubátoru 

  Sviták, Marek
  Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu podnikatelského inkubátoru. Cílem tohoto stavebně technologického projektu je přiblížení postupu výstavby v rámci vypracování studie realizace hlavních ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce areálu bývalého mlýna v Židlochovicích 

  Tacina, Marek
  Předmětem mé diplomové práce je provedení hrubé nosné stavby nové provozovny Karlovy pekárny v Židlochovicích. V této práci je řešená technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště, rozpočet, časový plán, technologický ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly v Hodoníně 

  Šrámek, Pavel
  Předmětem této práce je řešení stavebně technologického projektu na stavbě „Výrobní a skladovací hala v Hodoníně“ včetně technologického řešení s časovým i finančním plánem, technologickými předpisy vybraných činností, ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly s přístavbou v Poličce 

  Holubář, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výrobní haly v Poličce. Obsahem práce je technická zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, koordinační situace stavby se širšími ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem 

  Fňukal, Radek
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Obsahem práce je technická zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, koordinační situace ...
 • Stavebně technologický projekt Výzkumného centra Fakulty informačních technologií VUT v Brně 

  Chytková, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Výzkumného centra informačních technologií VUT Brno v Brně. Tato práce obsahuje technické zprávy ZS STP, zařízení staveniště, rozpočet, propočet, časové ...
 • Univerzitní kampus v Brně, příprava realizace stavby 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby souboru tří bytových domů Kampus rezidenční areál II nacházející se v Brně - Bohunicích. Práce obsahuje technologické předpisy pro vrtané piloty a železobetonový ...