Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy se zabývá analýzou magnetického pole asynchronních strojů v příčném řezu. Tato analýza je zde podrobněji popsána spolu s nezbytnou teorií asynchronního stroje ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • Analýza tahové zkoušky spojovacího ocelového zámku silničních svodidel 

  Tomeček, Petr
  Cílem bakalářské práce je ověření výsledků tahové zkoušky kovového zámku betonového svodidla pomocí výpočtového programu. Úkolem bylo sestavit výpočtový model, provést výpočet a vyhodnotit výsledky. Výpočet byl proveden v ...
 • Aplikace obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami 

  Felixová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikacemi obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami. Cílem této práce je především ukázat řešení stability prutů posuzovaných na vzpěr s různým typem uložení (kloubové ...
 • Lamelový hydrogenerátor 

  Mach, Jiří
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
 • Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS. 

  Obršlík, Petr
  Diplomová práce se zabývá především modelováním a statickou analýzou stropní konstrukce v klasickém prostředí programu ANSYS. Úvodní část je zaměřena na ověření správnosti modelu nejvíce namáhané části konstrukce s jednoduchým ...
 • Modelování šíření elektromagnetického pole v tunelech 

  Géze, Daniel
  Cieľom predloženej diplomovej práce je numerické riešenie šírenia elektromagnetických vĺn v tuneli. Za týmto účelom bola sformulovaná integrálna rovnica a numericky riešená pomocou metódy hraničných prvkov (BEM). Implementácia ...
 • New boundary conditions for fluid interaction with hydrophobic surface 

  Pochylý, František; Fialová, Simona; Havlásek, Michal (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Solution of both laminar and turbulent flow with consideration of hydrophobic surface is based on the original Navier assumption that the shear stress on the hydrophobic surface is directly proportional to the slipping ...
 • Numerické modelování působení větru na fotovoltaické panely 

  Zajac, Zbyněk
  Bakalářská práce se věnuje problematice působení větru na fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše. Numerický výpočet byl proveden na fiktivní budově s použitím zásad pro reálné rozmístění panelů. Toto rozmístění ...
 • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

  Farkasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...
 • Syntéza struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Šedý, Michal
  V mikrovlnném pásmu se pro realizaci elektronických obvodů využívají především planární technologie. Problémem planárních obvodů je šíření povrchové vlny. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi struktury ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Vývoj inverzní sub-doménové metody pro výpočet okrajových podmínek vedení tepla 

  Hřibová, Veronika
  V technické praxi je velmi důležité vyvíjet výpočetně efektivní a zároveň přesné a stabilní numerické metody pro řešení úloh přenosu tepla a hmoty. Tato práce se zaměřuje na inverzní úlohu vedení tepla, která je potřebná ...
 • Zjednodušené počítačové modely prvků pro distribuci vzduchu 

  Mishuk, Aliaksandra
  Cílem této diplomové práce je vytvoření zjednodušeného modelu skutečné vířivé výusti s využitím CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace takového, aby byl co nejjednodušší pro výpočet (měl jednoduchou geometrii, vhodnou ...