Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza rizik obsluhy jeřábu 

  Attasek, Ondřej
  Téma diplomové práce je zaměřeno na oblast zajištění bezpečnosti zdvihací techniky. Konkrétně na prevenci chyb obsluhy mostového jeřábu a na zvýšení spolehlivosti lidského činitele. V práci jsou shrnuty nejdůležitější ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Knot, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce je řešení rekonstrukce pavilonu „B“ Brněnského výstaviště, který se nachází na ulici Křižovského v blízkosti brány číslo 4. Nové funkční využití objektu bude multifunkční sportovní hala. Toto ...
 • Hala pro sklenářskou výrobu 

  Kelar, Petr
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové haly pro sklenářskou výrobu. Půdorysné rozměry jsou 9,24 m x 24,51 m. Jako základní materiál je použita ocel S355. Z konstrukčního hlediska příčné vazby se jedná o ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Jeřábová kladnice 

  Musil, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam ...
 • Jeřábová kočka mostového jeřábu 32 t 

  Knapec, Tomáš
  Tato diplomová práce je vypracováním konstrukčního návrhu jeřábové kočky mostového jeřábu, která je určena pro manipulaci se šrotovým materiálem. Cílem této práce je vypracování technické zprávy včetně výpočtů pojezdového ...
 • Konstrukce pojezdového mechanismu jeřábu 

  Pavelka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pojezdového mechanismu mostového jeřábu o nosnosti 8000kg. Provoz jeřábu bude pravidelný, přerušovaný v dílenských prostorách. Práce obsahuje konstrukční řešení a výpočet pojížděcího ...
 • Modifikace laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Begáň, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh laboratórneho modelu mačky mostového žeriavu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť sa zaoberá skúmaním priemyselných riešení. Ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou ...
 • Nádvorní jeřábová dráha autovrakoviště v Bzenci 

  Trachtulcová, Šárka
  Náplní bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce nádvorní jeřábové dráhy pro pojezd mostového jeřábu nosnosti 32 t. Jeřábová dráha se nachází v areálu autovrakoviště v lokalitě města Bzenec. Návrh je proveden pro ...
 • Návrh jeřábových drah ve výrobní hale 

  Lobreis, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelových jeřábových drah pro dva samostatné jeřáby, a to o nosnosti 20 t, resp. 50/12,5 t. Hlavní nosník jeřábových drah je navržen jako svařovaný jednoose symetrický I průřez doplněný ...
 • Objekt pro průmyslovou výrobu 

  Malý, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. Šířka boční lodi je 15 metrů a šířka hlavní lodi je 35 metrů. Délka průmyslového objektu je 90 metrů. Výška ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t 

  Bláha, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu o nosnosti 32 t. Hlavní cíl práce je návrh a výpočet vybraných součástí pojezdového mechanismu a součástí bezprostředně souvisejících. ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t 

  Bohdálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu o požadované nosnosti 32 t a pojezdové rychlosti 25 mmin^(-1) . Hlavním cílem je návrh pojezdového mechanismu skládajícího se ...
 • Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m 

  Strommer, Bohumír
  Diplomová práce se zabývá rámem kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15 tun, který slouží v ocelárnách pro manipulaci se sochory. Rám je podroben pevnostní kontrole a kontrole únavové pevnosti. Výpočty jsou provedeny ...
 • Rám kočky 330 t mostového licího jeřábu 

  Otevřel, Marek
  Tématem této diplomové práce je rám jeřábové kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 330/65/20t. Jeřábová kočka slouží k manipulaci s roztaveným kovem. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti. ...
 • Rekonstrukce mostového jeřábu 

  Ježek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na renovaci mostového jeřábu. Hlavním cílem bakalářské práce je navržení všech pohonů a navržení mechanických součástí, které bude nutno po výměně motorů taktéž zrenovovat. Bakalářská práce je ...
 • Trojlodní objekt pro průmyslovou výrobu. 

  Lečbych, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením trojtraktní haly pro drobnou zámečnickou výrobu. Nosné rozpětí konstrukce haly je 9, 18 a 9 m. V prostřední lodi je mostový jeřáb o nosnosti 2t. Předpokládaná lokalita objektu ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Malý, Jan
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce trojlodního skladového objektu. Šířka bočních lodí je 12 metrů a šířka hlavní lodi je 24 metrů. Délka skladového objektu je 60 metrů. Výška objektu je ...
 • Výrobní hala 

  Beran, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové nosné konstrukce výrobní haly. Příčný rozměr haly je 21,00 m, podélný rozměr je 70,00 m, výška haly je 17,56 m. Jako hlavní nosný materiál je použita ocel S355. Nosnou ...