Now showing items 1-20 of 26

 • Column stability during welding 

  Vild, Martin; Bajer, Miroslav; Barnat, Jan (IOP Publishing Ltd., 2019-02-24)
  This research is part of the project of strengthening of steel members under load using plates welded parallel to the member axis. Buckling load resistance of columns has to be checked during welding under compressive load. ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load 

  Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich; Belica, Andrej (Elsevier, 2016-10-19)
  Sandwich panels, usually used as members of wall or roof cladding, can provide lateral and torsional restraint to metal members of the substructure along their spans. They can positively influence the buckling resistance ...
 • Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures 

  Kala, Zdeněk; Valeš, Jan; Martinásek, Josef (Elsevier, 2017-02-22)
  The inelastic lateral–torsional buckling resistance of real I-beam loaded by uniform moment was the subject of parametric studies using nonlinear finite elements, covering various initial imperfections as initial axis ...
 • Lineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jančík, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice ztráty stability tenkostěnného spalinového potrubí v uhelné elektrárně. Problémem tenkostěnných konstrukcí je jejich náchylnost ke ztrátě stability vlivem mimořádných podmínek, jako ...
 • Metody analýzy statické stability 

  Svoboda, Filip
  Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...
 • Nadzemní parkovací dům 

  Pevner, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce a schodiště. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů 

  Polčák, Marek
  Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje ...
 • Nelineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jelínek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá nelineární analýzou ztráty stability spalinového potrubí, které je součástí odsiřovací linky. Popisuje tvorbu zjednodušeného MKP modelu. Dále zmiňuje nastavování okrajových podmínek modelu ...
 • Nelineární odezva ocelových konstrukcí na statické zatížení 

  Nezbedová, Anna
  Tato práce se zabývá nelineární odezvou ocelových konstrukcí na statické zatížení. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených, ohýbaných a tažených prutů. U tlačených prvků je popsána problematika vzpěru, u ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Nosná ocelová konstrukce rozhledny 

  Klimeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce rozhledny s výškou 25 m, která je situována v lokalitě Žabčice. Součástí práce je rovněž technická zpráva a výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu administrativní budovy 

  Ferencz, Balázs
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal ...
 • Ocelová konstrukce heliportu 

  Klimeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce heliportu s výškou 20 m, která je situována v lokalitě Praha 1 v nemocničním areálu Na Františku. Součástí práce je rovněž technická zpráva ...
 • Pevnostní analýza nosníku s tenkou stojinou - vliv otvorů a tahového pole 

  Horák, Marek
  Při návrhu konstrukce letounu je kladen velký důraz na dosažení vysoké hmotnostní efektivity. Tato práce je zaměřena na pevnostní analýzu nosníků s tenkou stojinou s otvory i bez otvorů, které jsou jednou z nejdůležitějších ...
 • Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Porovnání analytického a numerického MKP řešení vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin 

  Konečný, Michael
  Tato práce zkoumá možností řešení kritické síly vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin jak analytickým tak MKP přístupem. Analytické řešení je prezentováno detailně a je zpracován Matlab program pro ...
 • Problematika spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce 

  Nezbedová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených a ohýbaných prutů. U tlačených prvků je popsána problematika ...
 • Research of Effects of Defects on Stability Failures of Semi-monocoque Stiffeners 

  Katrňák, Tomáš; Juračka, Jaroslav; Jebáček, Ivo (Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2020-01-22)
  This article presents further results of the research of effects of model defects on the local buckling of compressed stiffeners in nonlinear finite element (FE) analyses. The main outcomes are confirmation of trends for ...