Now showing items 1-11 of 11

 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Možnosti propojení cenových soustav a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Stěžejním tématem této práce je analýza možností propojení cenových soustav pro tvorbu stavebních rozpočtů a software pro technické kreslení, ve kterých se vytváří modely BIM, za účelem dosažení automatizace oceňování BIM ...
 • Návrh ekonomického informačního systému 

  Stehlík, Martin
  Diplomová práce aplikuje teoretické poznatky manažerského účetnictví do praktického podnikatelského života firmy Elektro Sochor, spol. s r. o. Obsahuje návrh vnitropodnikového ekonomického informačního systému, který je ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Podnikatelský plán k vybudování sutinového trenažeru pro výcvik záchranářských psů 

  Havlíková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na vybudování sutinového trenažéru pro výcvik záchranářských psů. V práci se zaměřuji na analýzu cílového zákazníka, reálné zhodnocení silných a slabých stránek ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubant, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sestavení podnikatelského záměru pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se zaměřením na detailní propracování všech jeho nezbytných náležitostí. Cílem této diplomové práce je ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Studený, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou režijních nákladů ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na obecné seznámení s náklady, řízení nákladů a přiblížení problematiky režijních nákladů ve stavebním ...
 • Řešení etapy podlah bytového domu v Brně 

  Meluzínová, Lucie
  Tato bakalářská práce řeší etapu podlah bytového domu v Brně. Obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, ...
 • Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě 

  Malínková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nákladů na dopravu v distribuční firmě. Zkoumá jak evidenci a sledování jednotlivých nákladů, tak i výši a efektivnost vynakládaných nákladů. Výstupem práce je návrh evidence a ...
 • Technologická etapa spodní stavby - Obchodní centrum Ostrava 

  Toman, Jan
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení spodní hrubé stavby nákupního centra v Ostravě. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, ...