Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení technického stavu úpraven vody 

  Přecechtěl, Karel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření hodnotících kritérií technického stavu úpraven vody. Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. V první části této diplomové práce jsou prezentovány systémy hodnocení pomocí ...
 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Návrh postupu kalkulace agregované ceny stavební konstrukce 

  Křenová, Vladimira
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby agregovaných položek a tvorby ceny díla oceněním skupin stavebních prací. Na svém počátku se zabývá životním cyklem stavebního díla a vymezuje, v jaké etapě je vhodné ...
 • Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy 

  Kopečková, Martina
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přesnosti metod využitých pro ocenění rozestavěné stavby mateřské školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy používané v diplomové práci a související s daným tématem. ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hartenberger, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu, který se nachází ve Svébohově v Olomouckém kraji. Zpracovaná práce se bude týkat především technologické studie ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Bystrc 

  Trtílek, Petr
  V této diplomové práci se zabývám vývojem rezidenční výstavby v obci Bystrc, která se postupně stala městskou částí města Brna. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových úsecích historie obce od nejstarší výstavby ...
 • Výzkumně-vzdělávací centrum nanotechnologie (NanoArch) 

  Hamdanieh, Livine
  „Věda, nekonečná cest.“ Diplomová práce se zabývá návrhem vědeckého centra zaměřeného na propagaci vědy a vzdělání v oblasti nanotechnologie. Cílem projektu je navrhnout vědecké centrum, které doplní stávající areál budov ...