Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod 

  Švestka, Ivan
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a ...
 • Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Smolová, Linda
  Bakalářská práce „Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad“ je zaměřena na zhodnocení výkonnosti firmy PROPLAST, spol. s r. o. Práce je tvořena charakteristikou podniku a vývojem časových řad ...
 • Hodnocení finanční situace v podniku 

  Kovářová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je provést finanční analýzu tohoto podniku v letech 2008 až 2010. Teoretická část je věnována finanční ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Pavlová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kovaříková, Romana
  Práce se zabývá zhodnocením ekonomické výkonnosti brněnské společnosti Cukrárna Anička, s.r.o. Pro toto zhodnocení jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Práce hodnotí současný stav a formuluje návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Malyjurek, Adam
  Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Kelča, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti Auto Slavíček s.r.o. v časovém horizontu let 2014 až 2018. Nejdříve bude provedena analýza podnikového okolí, poté finanční analýza. Tyto ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace Balanced Scorecard 

  Jelen, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí moderních ukazatelů, konkrétně Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny cíle, metody a postupy zpracování ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace metody BSC 

  Musilová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o. pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje koncept Balanced Scorecard a postup při jeho implementaci. Praktická část vychází ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. 

  Novák, Michal
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. za období 2011–2015. Práce je rozdělená do tří části. První část popisuje základní teoretická východiska a pojmy, které ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Andrýsková, Nikol
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do čtyř části, a to na cíle práce, metody a postupy zpracování, teoretická východiska, ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využítím Modelu excelence EFQM 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí EFQM Modelu excelence. V teoretické části práce jsou přiblížena základní teoretická východiska měření výkonnosti podniku se zaměřením na EFQM Model ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start 

  Soldán, Martin
  Hlavním záměrem mé bakalářské práce je využití metodiky modelu Start ke zhodnocení výkonnosti vybraného podniku. Za tímto účelem se práce ve své první části zabývá specifikací využitých stěžejních teoretických poznatků ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu START a návrhy na zlepšení 

  Zezula, Adam
  Záměrem této bakalářské práce je využití aplikace modelu START. Na základě teoretických poznatku bude v konkrétním podniku provedena analytická část, která povede k vyhodnocení samotné společnosti pomocí již zmiňovaného ...
 • Hodnotenie výkonnosti podniku 

  Strelcová, Stanislava; Klučka, Jozef; Kelíšek, Alexander (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Hodnotenie výkonnosti podniku
 • The impact of the financial crisis on business performance of manufacturing companies in the South Moravian Region 

  Jelčová, Denisa; Bartoš, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Purpose of the article The objective of the article is to determine the impact of the financial crisis on the performance of South Moravian firms during the period 2006-2014. Of particular interest will be the effect on ...
 • Implementace metody Balanced Scorecard 

  Neuwirth, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...