Now showing items 1-20 of 27

 • Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit 

  Válek, Lubor
  Diplomová práce, která nese název „Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit“ pojednává o výrobní firmě – tiskárně. Práce pojednává o teoretické, ale i praktické stránce obchodních strategií s důrazem na vytvoření ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Katolický, Vít
  V dnešní době je informační systém stále důležitější částí podniku, včetně těch nejmenších firem. Cílem této práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě KAC, spol. s r.o., analyzovat jeho nedostatky ...
 • Aplikace fuzzy logiky na podporu řízení vztahů se zákazníky 

  Nguyen, Huy
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikace fundamentálních princip Fuzzy logiky na předvídání vybraných zákazníků pro kampaně přímého marketingu se zahrnutím fuzzy metody. Fuzzy model je navržený pro výběr zákazníků, kteří ...
 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Nováková, Natália
  Predmetom diplomovej práce je navrhnutie využitia ICT pri implementácií business stratégie vo firme M&P optik s.r.o.. Práca skúma kľúčové interné a externé faktory súvisiace s implementáciou business stratégie firmy, hodnotí ...
 • Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. 

  Horká, Barbora
  Text seznamuje čtenáře s implementací strategie ve firmě. První kapitola (teoretická část) se věnuje obecným poznatkům z oblasti implementace strategie a metodám používaným k její aplikaci v praxi. Tato část by měla sloužit ...
 • IS/IT podpora implementace business strategie 

  Ondroušek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je navržení využití IS/IT v implementaci business strategie ve firmě zabývající se geologií a působící na velmi specifickém trhu. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Model strategického řízení elektronického obchodu 

  Janková, Martina
  V bakalářské práci je uveden návrh možné varianty modelu strategického řízení elektronického obchodu zaměřeného především na požadavky koncového zákazníka. Předkládaná práce obsahuje teoretická východiska k systémově ...
 • Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture 

  Hornungová, Jana; Petrová, Kateřina; Milichovský, František (Mendel University Press, 2020-07-01)
  The paper deals with the possibility to use a strategy map as a tool for the management of a company's strategy. The objective of the paper is to introduce performance factors that are included in the map, playing an ...
 • Nastavení a reorganizace firemní strategie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce představuje konkrétní společnost z oblasti fitness, analyzuje její mikro a makrookolí a dynamiku daného průmyslu. Zaměřuje se na možnost aplikace strategie zahraničního partnera na místní trh včetně analýzy ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Štěpánek, Ivo
  Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie ...
 • Návrh business strategií pro oblasti stravování sdružení Party Styl 

  Kalábová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování a je zpracována pro společnost podnikající v oblasti gastronomie. Jejím cílem je za pomoci teoretických poznatků a potřebných strategických analýz ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Návrh informačního systému ve strojírenské firmě 

  Niedoba, Daniel
  Tato diplomová práce analyzuje průchod zakázky firmou provádějící žárové zinkování ocelových konstrukcí, kovoobráběčství, příprava a vypracování technických návrhu a zprostředkování služeb v dopravě a v oblasti řemeslných ...
 • Návrh obchodní strategie podniku 

  Bárta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou obchodní strategie pro rozvoj malé firmy. Především jde o zlepšení konkurenceschopnosti a rozšíření pobočkové sítě maloobchodních prodejen se sýry. Práce je zpracována na základě teoretických ...
 • Návrh podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku 

  Robotková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě těchto získaných ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Lanc, Martin
  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. ...
 • Podnikatelský plán založení restauračního zařízení s opravnou v Brně 

  Vykydal, Filip
  Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením ekonomicky realizovatelného podnikatelského plánu na založení hospodského zařízení s opravárenským servisem v Brně. Vypracovaný návrh podnikatelského plánu vychází z provedených ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinková, Lenka
  Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Karásek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak ...