Now showing items 1-19 of 19

 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Družstevní forma financování bytové výstavby 

  Holý, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení družstevní bytové výstavby jako jedné z efektivních cest ze současné úvěrové krize financování bytové výstavby. Specifikuje a srovnává jednotlivé modely financování nové bytové ...
 • Financování developerského projektu 

  Pinnerová, Eliška
  Diplomová práce analyzuje financování developerského projektu Slunečný vrch, který je projektem společnosti ABILD s.r.o. Na základě podrobné analýzy projektu obsahuje návrhy podpory prodeje a jejich vliv na optimalizaci nákladů.
 • Financování developerského projektu 

  Rovenská, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí práce jsou také návrhy financování plánovaného investičního projektu Pod Novosady I – 2. etapa společnosti Archstav development a.s.
 • Financování developerského projektu 

  Fiala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, ...
 • Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně 

  Deutsch, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerského projektu výstavby bytového domu zaměřené na lokalitu Brno. Obsahem práce je návrh financování plánované výstavby bytového domu v Brně na ulici Vinařská, ...
 • Financování developerských projektů 

  Pyszko, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerského projektu bytového domu pro oblast Brno. Obsahem práce je návrh a analýza jednotlivých druhů financování bytového domu Lidická 20 společnosti Morávka centrum, a.s.
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Koncepce bytové politiky města Vídně 

  Koželouhová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především ...
 • Koncepce bytové politiky v ČR 

  Paclíková, Aneta
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky v ČR. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli státu a její cíle. Poté je popsána ...
 • Kritická analýza rezidenčních nemovitostí a predikce jeho vývoje 

  Válková, Hana
  Diplomovou práci jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním byla aktuálnost tohoto tématu, protože se týká každého z nás. Druhým důvodem bylo to, že budu moci ze získaných poznatků poradit i druhým s otázkou bydlení. Rezidenční ...
 • Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období 

  Truska, Adam
  Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání ...
 • Municipální bytová politika 

  Sedmák, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Municipální bytová politika“ je podat stručný přehled a obecnou charakteristiku bytového Fondu města Brna. Práce se zaměřuje na současný stav bydlení v tomto městě. Práce je rozdělena do tří ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Vodrážka, Vojtěch
  Diplomová práce analyzuje projekt investiční bytové výstavby a klade si za cíl posoudit realizovatelnost podnikatelského záměru. V úvodu teoretické části se zabývá charakteristikou investičních projektů a dále definuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s ...
 • Podnikatelský záměr výstavby bytových domů 

  Vlčková, Klára
  Bakalářská práce analyzuje problematikou možností realizace výstavby bytových domů jako podnikatelský záměr. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru, hodnocení bytové výstavby v ČR a analýza obecného a ...
 • Polyfunkční dům Brno 

  Ernestová, Eva
  Tato bakalářská práce řeší polyfunkční dům v proluce. Jde o pětipatrový bytový dům s využitím parteru pro obchodní činnost (prodejna knih s galerií). Vnější vzhled má působit jednoduše a moderně. Stavba se nachází v Brně, ...
 • Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Náchod 

  Kubečková, Pavla
  Každé odvětví lidské činnosti je spojeno s cenami, které zpravidla ovlivňují rozhodování člověka. Cena jako taková tedy může být determinujícím faktorem. První část této práce je zaměřena na obecný výklad tržního mechanismu, ...
 • Srovnání podnikatelských záměrů: běžný bytový dům vs. pasivní bytový dům 

  Vlčková, Klára
  Předmětem této diplomové práce je srovnání realizace podnikatelského záměru výstavby běžného bytového domu s realizací podnikatelského záměru výstavby pasivního bytového domu ve sledované firmě. První část shrnuje teoretické ...