Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a návrh náhrady konkrétního venkovního vedení distribuční sítě 

  Račuch, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce venkovního vedení nízkonapěťové distribuční sítě výměnou za vedení kabelové. Jsou v ní analyzovány důležité faktory potřebné pro vyhotovení projektové dokumentace k ...
 • Design and Calculation of the New Distribution Network Branch 

  Frechová, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of the project is to provide a summary about design and calculation of the new distribution network branch. It solves the problem of the selection of a suitable transformer and conductor and it shows results of ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v dané lokalitě 

  Novák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí distribuční sítě v obci Hrubá Vrbka. Práce je rozdělena do dvou části. Pro lepší porozumění problematice se první, teoretická část práce stručně zabývá historií elektrizační ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v zadané oblasti 

  Richter, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o jednotlivých typech distribučních sítí nízkého a vysokého napětí a jejich použití v dané lokalitě z hlediska spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie. Rozděluje distribuční sítě podle ...
 • Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV 

  Pospíšil, Petr
  Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena ...
 • Návrh rozvoje distribuční sítě 22 kV E.ON v zadané oblasti 

  Řehoř, Jiří
  Cílem této práce je návrh rekonstrukce a rozvoje distribuční sítě DS pro zajištění dodávky elektrické energie v požadované kvalitě stávajícím odběratelům a pro připojování nových odběratelů v plánované průmyslové zóně ...
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby nové distribuční trafostanice a kabelového vedení VN a NN 

  Matouš, Milan
  Diplomová práce je věnována tématu projektování distribučních soustav na napěťových hladinách VN a NN. Cílem práce je vytvoření kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby nové distribuční trafostanice 22/0,4 kV ...
 • Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn 

  Černý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem části kabelového vedení, která je vložena mezi venkovní vedení distribuční soustavy VVN. Podstatou je popis přínosů, rizik a dopadu provozování těchto úseků z pohledu chránění a přechodových dějů. ...