Now showing items 1-12 of 12

 • Kalkulace nákladů ve vybrané firmě 

  Zelinková, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na metodu standardních nákladů a její zavedení ve společnosti poskytující služby především v oblasti oprav automobilů a lakýrnictví. Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, analytickou a ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kubeš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu kalkulací a kalkulačního systému ve společnosti, která je základem pro nalezení problémových míst a navržení způsobů jejich odstranění. Úvodní část obsahuje seznámení ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Chodelka, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kalkulácie nákladov vybraných produktov výrobkového portfólia v konkrétnom podniku a taktiež analýzou súčasného spôsobu kalkulácie nákladov vyrábaných produktov v tejto spoločnosti. ...
 • Návrh kalkulačního postupu pro vybraný druh výrobku 

  Hejlová, Věra
  Bakalářská práce v teoretické části obecně definuje systém kalkulací, druhy a metody kalkulací. Obsahuje analýzu současného stavu systému kalkulací vybrané firmy, která vyrábí na zakázky. Snaží se navrhnout nový postup ...
 • Návrhy na zdokonalení řízení nákladů ve vybraném podniku 

  Klímová, Barbora
  Předmětem diplomové práce jsou náklady konkrétního podniku, jejich sledování a řízení. Teoretická část shrnuje informace, které sloužily jako výchozí zdroje. Tyto poznatky byly aplikovány v praktické části na vybraný podnik. ...
 • Problematika nepřímých nákladů ve stavebním podniku 

  Skovajsa, Štěpán
  Nepřímé náklady v současnosti nabývají na významu, neboť jejich podíl v celkových nákladech firem roste. Největším problémem je jejich alokace a tedy i promítání do cen stavebních děl. Tato práce poskytuje teoretické ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Trčálková, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady.
 • Řízení nákladů ve výrobním podniku 

  Babčanová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Budou analyzovány kalkulace nákladů u několika vybraných produktů a budou navrženy způsoby, jak může výrobní podnik dosáhnout vyšší ziskovosti ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Sláma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Janíčková, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na využití controllingu v podniku s využitím dvou controllingových metod. Firma Jaroslav Janíček - Auto Janíček bude analyzována v průběhu let 2015 - 2017. Teoretická část se podrobně věnuje ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kutišová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukropomoprávní korporaci a návrhy na zlepšení zjjištěného stavu 

  Hudečková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení kritické analýzy stávající úrovně klasifikace nákladů a kalkulací ve vybrané společnosti, která se zabývá zakázkovou výrobou. Cílem práce je na základě zjištěných nedostatků navrhnout ...