Now showing items 1-19 of 19

 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Pelčák, Vlastimil
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Juchelka, Tomáš
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Vašut, Radka; Šimara (Horáková), Eva; Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Cílem článku je porovnat počet procházejících osob v jednotlivých směrech na ulici, celkový počet chodců a rychlost chůze ve třech vybraných lokalitách v ulicích pěší zóny v historickém jádru Brna a ověřit závislost rychlosti ...
 • Eknomické posouzení projektu realizovaného obcí 

  Vybíhalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu, který je realizovaný obcí. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána analýza ...
 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Kaňa, Jan
  V této bakalářské práci je popsáno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu, realizovaného na municipální úrovni. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problému vysvětlením základních pojmů, prezentací ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Henrich, Filip
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad ...
 • The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development 

  Ježková, Tereza (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Rozvoj současných měst je souběžně ovlivňován veřejnými a podnikatelskými zájmy a závisí především na ochotě těchto subjektů najít společný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Na případových studiích je porovnáváním priorit, ...
 • M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach 

  Andriuskevicius, Karolis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article is to investigate and critically discuss existing methodologies employed within the M&A performance framework. Methodology/methods: The research has been carried out as a structured assessment of ...
 • Matematické modely v oblasti strategického rozhodování 

  Khýr, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu sloužícího k navrhování rozmístění sběrných míst pro různé frakce komunálního odpadu s přihlédnutím na docházkovou vzdálenost, ekonomickou náročnost a využití ...
 • Modelování ekonomické efektivnosti projektů silniční inftrastruktury 

  Michalik, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a přínosů investic do silniční infrastruktury. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je obecně popsán postup při analýze nákladů a přínosů, a poté je hlouběji popsána ...
 • Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu 

  Alexová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat ...
 • Osmotické elektrárny 

  Šikula, František
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem a hlubší analýzou osmotických elektráren a vhodnosti jejich využití jako alternativního zdroje pro výrobu elektřiny. V první části jsou vysvětleny základní principy získávání energie ...
 • Použití technologie 3D tisku pro návrh výroby náhradních dílů 

  Šafl, Pavel
  Tato diplomová práce řeší problematiku 3D tisku ve firmách. Cílem bylo popsat aditivní výrobu a 3D tiskové technologie. Dále bylo potřeba vybrat nejběžnější materiály, které se používají a popsat jejich vlastnosti. Bylo ...
 • Problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí 

  Kaňa, Jan
  V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení ...
 • Případová studie srovnávající modelem řízené přístupy k tvorbě softwaru 

  Osadský, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja softwaru za pomoci rôznych prístupov k návrhu a implementácii softwaru. Hlavným cieľom práce je na základe navrhnutých kritérií porovnať klasický prístup k vývoju ...
 • Risk Management in IT Projects – Case Study 

  Biskupek, Artur (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
  Purpose of the article: The first part of the article shows summarised information on risk management in projects based on the literature review. The second part of the article is a case study made on the basis of materials ...
 • Systém pro podporu komunikace agilního řízení projektů 

  Krajíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou agilních metodik vývoje softwaru v prostředí virtuálních týmů. Začíná popisem virtuálních týmů včetně jejich modelů a věnuje se teoretickým i praktickým aspektům vzájemné komunikace ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Využití Paretova pravidla 80–20 při zefektivnění prodejního sortimentu 

  Kučerová, Vladimíra; Pinkava, Vojtěch; Zemanová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-03)
  Purpose of the article: The article is focused on the use of Pareto’s rule “80–20” in streamlining of sales range. It is based on the assumption that 80% of the impact is due to 20% of the causes. The application of this rule ...