Now showing items 1-19 of 19

 • Hodnocení statistického řízení jakosti (SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků 

  Hejduk, Oldřich
  Teoretická část práce je formou rešerše věnována přehledu slévárenských hliníkových slitin, s důrazem na Al slitiny určené pro tlakové lití. V této části práce jsou také popsány různé metody řízení jakosti, jejichž praktické ...
 • Kleště kovářského manipulátoru: porovnání jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na svařované a odlévané konstrukce 

  Burian, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o kovářských manipulátorech a jejich použití při volném kování. Charakterizuje princip funkčnosti a složení těchto strojů, které slouží jako zvláštní příslušenství tvářecích strojů. Je zde ...
 • Možnosti uplatnění moderních aditivních technologií při výrobě prototypových odlitků 

  Čagánek, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech Rapid Prototyping a možnosti jejich využití ve slévárenství. V práci jsou nejprve popsány tři nejvýznamnější metody, na kterých je vysvětlen princip a rozdělení. Poté jsou v práci ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, zhodnocení technologičnosti konstrukce, výběr technologií a polotovarů, výběr řezných materiálů, analýza upínání obrobku. Zhodnocení variant výroby při použití dvou různých ...
 • Obrábění součásti "Stator elektromotoru" ve firmě PBS Velká Bíteš. 

  Komínek, Jiří
  Ve své práci jsem představil nový způsob výroby součástí ,,stator elektromotoru“ ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s, kterým je možné nahradit stávající technologii. Při sestavování této práce jsem použil ...
 • Optimalizace použití chladítek u výroby masivních odlitků 

  Rybička, Petr
  Diplomová práce se zabývá optimalizací použití chladítek u výroby masivních odlitků. První část zpracovává přehled o chladítkách ve slévárenské praxi. Druhá část popisuje tepelné procesy v soustavě odlitek-chladítko-forma. ...
 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
 • Poháněná válečková trať 

  Seďa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem poháněné válečkové tratě délky 15 m, která bude dopravovat odlitek daných rozměrů z jednoho místa na druhé. Práce je zaměřena na výpočet hlavních rozměrů, pevnostní kontrolu a ...
 • Pouzdro 

  Svobodová, Hana
  Vycházím z tématu schoulení, které vkládám do svých prací předešlých, tak i do závěrečné bakalářské práce. Odlitek mého těla, který je pokryt peřím a vytvářím z něho kokon, obal bez vnitřku. Socha má dvě strany, princip ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Pokladník, Robert
  Technologie zpracovává výrobu dvoudrážkové řemenice pro dva různé typy polotovarů. Jako polotovar je v obou případech použit odlitek. Materiálem výrobku je vždy šedá litina ČSN 42 24 25. Technologický postup řeší výrobu ...
 • Řešení technologie pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice. 

  Říčan, Daniel
  Řešení technologií pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na, technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ...
 • Segregace při tuhnutí v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích 

  Kejha, Richard
  Diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích. Úvodní část je tvořena charakteristikou vlastností austeniticko-feritických ocelí a teoretickým rozborem segregačních ...
 • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

  Šmatelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Tepelné zpracování ocelí 

  Rosecká, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ocelí. Literární rešerše vysvětluje hlavní způsoby a principy tepelného zpracování ocelí, diagram železo-uhlík rovno-vážné struktury a diagramy IRA a ARA ...
 • Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50 

  Chvátal, Pavel
  Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného válce pro závodní úpravu motoru JAWA 50 a jeho následnou realizací za využití funkce rapid prototyping. ...
 • Výroba odlitků z železných a neželezných slitin odstředivým litím 

  Žanda, Miroslav
  Práce popisuje a charakterizuje slévárenskou metodu odstředivé lití, která vznikla již v 16.století. Na základě literární studie problematiky odstředivého lití a odstředivé síle je popsán princip odstředivého lití. Odstředivé ...
 • Výroba pískových forem a jader pro odlévání 

  Katrňák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes ...