Now showing items 1-9 of 9

 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Aplikace prekoncentračních/separačních technik pro stanovení platiny v životním prostředí atomovou spektrometrií 

  Kosárová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek pro stanovení platiny metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části je popsán výskyt platiny v různých složkách životního prostředí, její ...
 • Emise z dopravy - nové polutanty 

  Dvořák, Rostislav
  Tato práce se podrobněji zabývá kovy skupiny platiny (Pt, Rh, Pd), jejich využitím zejména v automobilovém průmyslu, riziky spojenými s výskytem těchto látek v životním prostředí, jejich možným dopadem na zdraví populace ...
 • Emise zážehových motorů 

  Semela, Lukáš
  Tato práce se zabývá emisemi zážehových motorů. Na úvod je čtenář seznámen s historií a dozví se, proč je důležité tuto problematiku řešit. Dále je zde vysvětlen pojem emise, popsáno jeho chemické složení, vliv na životní ...
 • Emisní normy EURO 6 

  Velešík, Aleš
  Tato práce je zaměřena na přiblížení problematiky emisní normy EURO 6. Nachází se zde obecný popis jednotlivých zkoušek, které musí výrobce absolvovat a úspěšně splnit, aby mohl vyrábět automobily na této emisní úrovni. ...
 • Snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních motorů 

  Matuška, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních spalovacích motorů. Popisuje dílčí sledované nežádoucí emise a legislativu, která reguluje jejich podíl ve výfukových plynech. ...
 • Stanovení platinových kovů v půdách na území města Brna 

  Pavlíčková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na určení přítomnosti platiny ve vzorcích půdy metodou absorpční spektrometrie. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretická část je zaměřena na výskyt a chování platiny v životním prostředí, ...
 • Systémy automobilní diagnostiky 

  Bůžek, Václav
  Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, ...
 • Systémy pro snižování množství oxidů dusíku ve výfukových plynech 

  Drábik, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou znižovania množstva emisií oxidov dusíka vo výfukových plynoch a vysvetľuje princípy ich redukcie. Hlavným cieľom práce je analýza a popis systémov, ktoré sú určené na znižovanie ...