Now showing items 1-13 of 13

 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Brummer, Vladimír
  Táto diplomová práca je zameraná na proces enzymatickej hydrolýzy lignocelulózového materiálu – odpadového papiera ako zdroj suroviny pre výrobu kvapalných biopalív. V teoretickej časti práce sú zhrnuté doposiaľ používané ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Lepař, Petr
  Diplomová práce pojednává o procesu enzymatické hydrolýzy odpadní papíroviny jako zdroje pro výrobu kapalných biopaliv. Navazuje bezprostředně na stejnojmennou diplomovou práci Ing. Brummera, je jejím pokračováním a vychází ...
 • Imobilizace vybraných glykanohydroláz 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této diplomové práce pojednává o celulolytických enzymech, jejich mikrobiálních producentech, možnostech využití takových enzymů v průmyslu a jak lze enzymy - nejen celulolytické - imobilizovat. Experimentální ...
 • Optimalizace produkce bioethanolu s využitím Zymomonas mobilis 

  Andrlová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy substrátu (lepenka, výkres a kancelářský papír) za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé ...
 • Studium produkce hydrolytických enzymů pro zpracování celulosového odpadu 

  Řezáčová, Barbora
  Studium produkce hydrolytických enzymů bylo zaměřeno na produkci celulasy a polygalakturonasy pomocí dvou mikrobiálních kmenů – Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans. Enzymy byly produkovány za podmínek procesu ...
 • Studium růstu a optimalizace produkce vybraných metabolitů Zymomonas mobilis 

  Lukačková, Adéla
  Diplomová práce pojednává o možnosti využití enzymatické hydrolýzy a bakterií Zymomonas mobilis při výrobě bioetanolu z odpadního papíru. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o používaných metodách hydrolýzy, ...
 • Využití Kluyveromyces marxianus k produkci bioethanolu z odpadního papíru 

  Tomečková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti produkce bioethanolu z odpadního papíru za použití kvasinky Kluyveromyces marxianus. Jako zdroj odpadního papíru byla využita lepenka upravená různými způsoby pro zvýšení účinnosti ...
 • Využití odpadních materiálů k přípravě hydrolyzátů pro fermentační fázi. 

  Vadovičová, Natália
  Bakalářská práce je zaměřena na studium a porovnání různých druhů hydrolýz, jejich optimalizaci a také maximalizaci výtěžků nejvhodnější hydrolýzy pro navazující fermentaci. Jako substrát byly zvoleny pomerančové slupky. ...
 • Využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celuláz 

  Peterek, Miroslav
  Studium možnosti využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celulas bylo prováděno za pomoci kultivace Aspergillus niger na zdroji uhlíku, kterým byl odpadní kancelářský papír a karton, zvlhčený bezuhlíkatým médiem, ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Produkce celulasy a polygalakturonasy pomocí Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans byla sledována při kultivaci solid state fermentation (SSF) a submerzní (SmF). Jako substrát byly použity hroznové výlisky a slupky ...
 • Využití odpadů z potravinářských výrob 

  Hurčíková, Andrea
  Odpady zemědělského a potravinářského průmyslu jsou v dnešní době dostupné ve velkém množství kdekoliv na světě. Většina těchto odpadů obsahuje celulosu (30 - 40 %), hemicelulosu (20 - 40 %) a lignin (10 - 20 %). Proto ...
 • Výroba kapalných biopaliv s využitím enzymatické hydrolýzy odpadního papíru 

  Roštek, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršným zhrnutím aktuálnych poznatkov o procese enzymatickej hydrolýzy, s vyžitím odpadového papiera ako suroviny, za cieľom jeho konverzie na kvapalné biopalivo. V rámci práce sú zhrnuté ...