Now showing items 1-14 of 14

 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Imobilizace vybraných glykanohydroláz 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této diplomové práce pojednává o celulolytických enzymech, jejich mikrobiálních producentech, možnostech využití takových enzymů v průmyslu a jak lze enzymy - nejen celulolytické - imobilizovat. Experimentální ...
 • Manipulátor balíků 

  Raba, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který bude obracet balík s celulosou jedoucí po válečkové trati při výrobě papíru. Obracení balíku je nutné z důvodu rozbalení a kontroly čistoty celulosy. Návrh byl ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Proteomická identifikace enzymů degradující rostlinnou biomasu 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále se zabývá proteomikou, jejími cíly ...
 • Rostlinné polysacharidy a jejich význam v potravinářském průmyslu 

  Klanicová, Barbora
  V práci jsou popsány literární poznatky o rostlinných polysacharidech, jejich vlastnosti a struktury, modifikace, změny, jejich biosyntézy a izolace a především jejich význam v potravinářském průmyslu. Větší pozornost byla ...
 • Síťování kolagenu pomocí oxidované celulózy 

  Filka, Pavel
  Předložená diplomová práce v teoretické části shrnuje základní fakta o kolagenu, bílkovině, která je nejrozšířenější v lidském organismu a oxidované celulóze používané v medicíně po několik desetiletí. Hlavním tématem této ...
 • Termická analýza paliv 

  Šrámek, Zbyněk
  Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou termické analýzy jako samostatné vědní disciplíny. První část je velice informativní a uvádí čtenáře do probírané tématiky. Ve druhé části jsou probírány stěžejní ...
 • Termoplastické vytlačování keramických materiálů s iontovou a smíšenou vodivostí 

  Kaštyl, Jaroslav
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody termoplastického vytlačování a na jeho základě byly optimalizovány podmínky pro extruzi směsí oxidu zirkoničitého pro výrobu tyčinek s požadavkem na rozměrovou a ...
 • Využití biomasy pro energetické účely 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále rozebírá složení polymerních substrátů, ...
 • Výroba kapalných biopaliv s využitím enzymatické hydrolýzy odpadního papíru 

  Roštek, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršným zhrnutím aktuálnych poznatkov o procese enzymatickej hydrolýzy, s vyžitím odpadového papiera ako suroviny, za cieľom jeho konverzie na kvapalné biopalivo. V rámci práce sú zhrnuté ...
 • Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu ...
 • Získávání celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...