Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a rozpoznání logopedických vad v řečovém projevu 

  Diviš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá logopedickou vadou dyslalií a její charakteristikou. Dále je popsán proces vytváření a reprezentace řeči. V práci jsou představeny základy zpracování a analýzy řečového signálu ( LPC, kepstrální, ...
 • Automatické rozpoznávání emočních stavů člověka na základě analýzy řečového projevu 

  Pfeifer, Leon
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou ...
 • Detekce alkoholu v řečovém signálu 

  Kupka, Petr
  Diplomová práce Detekce alkoholu v řečovém signálu nejdříve popisuje vliv alkoholu na lidský organismus. Další část se zabývá způsobem, jakým se dají získat parametry, kterými se popisuje řečový signál. Stručně pohlíží na ...
 • Konverze hlasu 

  Brukner, Jan
  Práce se věnuje konverzi hlasu. Tedy metodě, ve které se snažíme modifikovat řečové parametry zdrojového mluvčího na cílového. V práci je nejdříve popsána Voice Conversion Challenge (VCC), ve které se účastníci snažili ...
 • Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS 

  Mekyska, Jiří
  Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je seznámení se s metodami rozpoznávání izolovaných slov. V teoretické části je osvětlení základních principů těchto metod a v praktické části je vytvořen program, který z těchto metod vychází. Pro ...
 • Ukázkový systém na rozpoznávání mluvčích 

  Šústek, Martin
  Ve své diplomové práci se věnuje problému rozpoznávání mluvčích. V textu je popsána základní teorie k tomuto tématu, návrh a realizace systému pro rozpoznávání tří mluvčích. V teorii se zabývám výpočtem parametrů pro ...
 • Určování základního hlasového tónu 

  Matuštík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou určování základního tónu lidského hlasu. V práci jsou vypsány a aplikovány některé metody pro určování základního tónu a metody předzpracování a závěrečné zpracování signálu po ...