Now showing items 1-13 of 13

 • Design fénu 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza a návrh dizajnu fénu s ohľadom na estetické, ekologické a technické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť sušič vlasov, ktorý by z ergonomického hľadiska bol príjemný na ...
 • Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během ...
 • Filtry pevných částic pro zážehové motory 

  Pohludková, Lenka
  Práce se zabývá filtry pevných částic pro zážehové motory. Jsou zde rozebrány emise spalovacích motorů a jejich vliv na znečištění ovzduší a lidské zdraví, zejména vliv pevných částic. Dále je popsáno z čeho jsou tyto ...
 • Metodika posuzovaní akustických vlastností cihlářského střepu 

  Hladík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti akustických vlastností keramického střepu a také je ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  John, Josef
  Tato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu, pro čtyř člennou rodinu a samostatně stojící projekční či architektonickou kancelář, na území obce Palkovice. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně ...
 • Propojovací technologie pro 3D elektronické a mikroelektronické konstrukce 

  Nicák, Michal
  Disertační práce je zaměřená na výzkum aplikačních možností pájených propojovacích struktur především pro použití s inovativními 3D strukturami sestavenými s využitím LTCC keramických materiálů, napařených i galvanicky ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Snímač tlaku vytvořený strukturou 3D 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tlaku vytvořeného pomocí struktury 3D. Snímač tlaku převádí tlak na lépe měřitelnou veličinu, která se dále zpracovává. Snímání tlaku se provádí nejčastěji kapacitně, tenzometricky ...
 • The Technology Of Ceramic Packages 

  Skácel, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the technology of ceramic packages. The first part is about ceramic in general. The next part is focused on used material Nabaltec and advantages of this type of technology i.e. ceramic powder pressing ...
 • Termoplastické vytlačování keramických materiálů s iontovou a smíšenou vodivostí 

  Kaštyl, Jaroslav
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody termoplastického vytlačování a na jeho základě byly optimalizovány podmínky pro extruzi směsí oxidu zirkoničitého pro výrobu tyčinek s požadavkem na rozměrovou a ...
 • Vliv surovin na vzduchovou neprůzvučnost cihlářského střepu 

  Bosák, Filip
  Diplomová práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti akustických vlastností u keramického střepu a také je ...
 • Vrstevnaté keramiky připravené metodou termoplastické koextruze 

  Kaštyl, Jaroslav
  V disertační práci byla připravena dvouvrstevná keramická tělesa s „core-shell“ geometrií pomocí metody termoplastické koextruze a na těchto kompozitních tělesech byly studovány mechanické vlastnosti. Pro studium koextruze ...
 • Využití slídového separátu z plavení kaolinu 

  Vaculík, Josef
  Diplomová práce si klade za cíl laboratorně otestovat možnosti využití slídového separátu, který vzniká při procesu plavení kaolinu jako vedlejší produkt společně s pískem. Slída a písek jsou následně odděleny flotačně ...