Now showing items 1-20 of 25

 • An Effective Go-Back-N Automatic-Repeat-Request Scheme for Variable-Error-Rate Channels 

  Kosut, P.; Polec, J.; Diaz, P.; Menhart, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  In non stationary channels, error rates vary considerably. This paper proposes an effective go-back-N (GBN) Automatic-Repeat-Request (ARQ) scheme which estimates the channel state in a simple manner, and adaptively switches ...
 • Elektromagnetická analýza 

  Kolofík, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou elektromagnetické analýzy a aplikací elektromagnetického postranního kanálu. První a druhá část práce popisují základy kryptografie, funkci kryptografického modulu a útoky vedené postranními ...
 • Hardwarový MISO emulátor pro únikové kanály 

  Rez, Jan
  Tato práce se věnuje studii možností řešení hardwarového MISO emulátoru únikových kanálů a následným návrhem experimentálního zařízení. Teoretická část práce začíná popisem teorie šíření elektromagnetických vln v různých ...
 • Indoor Wireless RF Energy Transfer for Powering Wireless Sensors 

  Visser, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  For powering wireless sensors in buildings, rechargeable batteries may be used. These batteries will be recharged remotely by dedicated RF sources. Far-field RF energy transport is known to suffer from path loss and therefore ...
 • Měření základních parametrů systému LTE 

  Hocz, Jan
  Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje oblasti číslicového zpracování rádiového signálu, konkrétně modelování vlastností satelitního spoje na bezpilotním letadle, jedná se o povelový/řídící komunikační ...
 • Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem a vlastnostmi datové komunikace po silových vedeních, účelem a jejími výhodami a nevýhodami. Dále jsou zde popsány modulace a kanálové kódování, které jsou v PLC používány. Stěžejní část ...
 • Modelování přenosových kanálů pro příjem digitální televize DVB-T/H 

  Kučera, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor, klasifikaci, simulování a hodnocení úniku signálu v oblasti příjmu pozemní digitální televize. Jedná se o jev spojený s vícecestným šířením signálu, vyvolaný odrazy, rozptylem a ...
 • Možnosti využití bezdrátových modulů pro sběr dat 

  Machů, Petr
  V bakalářské práci se zabývám moderními způsoby bezdrátového přenosu dat při decentralizovaném čištění odpadních vod. Navrhnul jsem tři různé architektury zapojení a k něm uvádím různé druhy bezdrátových modemů. Poté ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava 

  Zelíková, Gabriela
  Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava Úkolem práce je posoudit stávající kapacitu a navrhnout rekonstrukci koryta toku Rusava v ř. km 26,000 – 28,230. Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava. ...
 • Návrh revitalizace části Knínického potoka 

  Vyplel, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) 

  Hloušek, Tomáš
  Tato práce popisuje a modeluje rušení v bezdrátových sítích v reálných komunikačních kanálech. Přijatý signál v únikovém kanále je ovlivněn mnoha zkresleními a přídavným šumem. Reálný kanál ovlivňuje signál šumem a úniky. ...
 • Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů 

  Kaňka, Jan
  Tato práce je zamerena na vytvorení uživatelsky prívetivého softwarového rozhraní v programovém prostredí LabViewTM, které zjednoduší realizaci nejruznejších experimentu využívajících laserových mikromanipulací a laserové ...
 • Statické řešení věžového vodojemu 

  Roudný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce věžového vodojemu. Řešení obsahuje návrh a posouzení všech hlavních prvků vodojemu dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení šířky ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...
 • Technická infrastruktura ve městech 

  Hladůvková, Blanka
  Bakalářská práce obsahuje tři části: teoretickou část, výpočtovou část a projekt. V teoretické části se zabývá možnostmi ukládání inženýrských sítí do země, kolektorů, technických chodeb, technických kanálů, suterénních ...