Now showing items 1-20 of 22

 • C osa u svislého soustruhu 

  Solař, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
 • Charakterizace vlastností fotovoltaického systému 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti ...
 • Citlivostní analýza kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. Obsahuje teorii citlivostní analýzy a citlivostní funkce. Jsou zde analyzovány dva multifunkční kmitočtové filtry druhého ...
 • Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 

  Kabeš, Luboš
  Diplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních ...
 • Elektrický mikropohon s piezomotorem 

  Peřina, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o sledovaných typech piezomotorů včetně jejich možností řízení a navazuje na samostatný semestrální projekt. Zabývá se především technologiemi zvanými Piezo LEGS a Piezo WAVE. Pozornost je ...
 • Malá vodní elektrárna 

  Jedlička, Rostislav
  Rostislav Jedlička: Malá vodní elektrárna. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, obor Energetickéhá a procesní zařízení, prosinec 2007. ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Měření asynchronních strojů 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike asynchrónnych motorov, ktoré sú v dnešnej dobe najpoužívanejší typ elektrického pohonu. Najprv sa oboznámime s ich konštrukciou a jej vplyvmi na charakteristiky motora a spôsobmi ich ...
 • Měření charakteristik turbodmychadel 

  Ušiak, Michal
  Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...
 • Modely a charakteristiky pneumatik 

  Jeřábek, Miroslav
  Tato bakalářská práce mapuje historii a vývoj výpočtového modelování pneumatiky. Se zvyšujícími požadavky dopravy bylo nutno začít sledovat vlastnosti a charakteristiky pneumatik s cílem jejich trvalého zlepšování. S ...
 • Návrh a analýza vlastností hydraulického servomechanismu řízení malého a rychlého letounu 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout servomechanismus vhodný k řízení malých rychlých letounů, jako jsou business jety a lehké víceúčelové bojové letouny. Hlavním úkolem bylo poté vzít navržené parametry a využít je při počítačové ...
 • Návrh rámu celoodpruženého horského kola 

  Zvozil, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rámu celoodpruženého horského bicykla. Na počiatku rozdeľuje horské bicykle do kategórii, popisuje funkciu tlmiča a objasňuje problematiku návrhu kinematiky rámu a jeho charakteristík s ...
 • Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Náchod 

  Kubečková, Pavla
  Každé odvětví lidské činnosti je spojeno s cenami, které zpravidla ovlivňují rozhodování člověka. Cena jako taková tedy může být determinujícím faktorem. První část této práce je zaměřena na obecný výklad tržního mechanismu, ...
 • Simulace elektrických strojů 

  Klíma, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných a střídavých strojů. Byly vytvořeny celkem čtyři matematické modely. Tři modely stejnosměrných motorů při různém typu buzení (kompaundní, sériový, cize ...
 • Stanovení charakteristiky ventilátoru 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této bakalářské práce jsou ventilátory. První část pojednává o zařazení těchto strojů. Druhá kapitola uvádí rozdělení. Protože měřený ventilátor je radiálního typu, uvádí třetí kapitola teorii návrhu tohoto typu. ...
 • Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů 

  Langer, Roman
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je ...
 • Statistika extrémních hodnot 

  Fusek, Michal
  Diplomová práce se zabývá rozděleními extrémních hodnot. Teoretická část práce je věnována základům teorie extrémních hodnot a popisu základních typů extremálních rozdělení. Je zde zformulována limitní věta pro rozdělení ...
 • Systém pro počítačové měření charakteristik tranzistorů 

  Krásl, Martin
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik tranzistorů ve třech základních zapojeních. U každého ze zapojení je uveden příklad charakteristiky získané ze simulátoru. Z výsledných charakteristik jsou odečteny diferenční ...
 • Variabilní dvoupásmová reproduktorová soustava - laboratorní přípravek 

  Rehák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zhotovit dvoupásmovou reproduktorovou soustavu, která bude umožňovat změnu vzájemné polohy reproduktorů, jak ve vertikální, tak v horizontální ose a navrhnout náplně laboratorních úloh. V ...