Now showing items 1-20 of 21

 • 3D Energy Harvester Evaluation 

  Janicek, V.; Husak, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper discusses the characterization and evaluation of an MEMS based electrostatic generator, a part of the power supply unit of the self-powered microsystem[1,2,3]. The designed generator is based on electrostatic ...
 • Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu 

  Poštulková, Hana
  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Izolace a charakterizace alfa izoforem proteinu p53 

  Vojsovič, Matúš
  Proteín p53 je transkripčný faktor zabraňujúci vzniku nádorov, ktorý sa zaraďuje do skupiny tumor supresorových proteínov. Medzi hlavné funkcie p53 patrí regulácia bunkového cyklu, interaguje s DNA a taktiež poskytuje ...
 • Izolace a charakterizace autochtonních kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Dlapalová, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je izolace a identifikace kvasinek získaných z bobulí vinné révy a sbírkových kvasinek metodou PCR - RFLP. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek, která je součástí Chemického ...
 • Komplexy aminojílu a vybraných organických látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových ...
 • Měření lokálních charakteristik paasivních elektrických součástek 

  Šikula, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na nově koncipované lokální měření charakteristik elektrických, případně optoelektrických součástek. S tím, jak se dle Moorova zákona zmenšují rozměry aktivních součástek na čipech, existují i ...
 • NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 

  Sutorý, Tomáš
  V předkládané disertační práci se autor zabývá využitím nových způsobů charakterizace hradlových kapacit použitelných pro realizaci sigma-delta modulátorů, jež jsou nedílnou součástí sigma-delta analogově digitálních ...
 • Optimalizace přípravy aminojílů a jejich charakterizace 

  Plotěná, Michaela
  Cílem této práce je poskytnout přehled o struktuře, syntéze, vlastnostech a využití hořečnatého fylosilikátu s 3-aminopropyl funkčními skupinami (aminojíl). Výzkum v této práci se zaměřuje na přípravu aminojílů, konkrétně ...
 • Organominerální gel jako nový koncept strukturní a koloidní charakterizace půd 

  Kundera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na organominerální složky obsažené v půdě, a to konkrétně především na jejich charakterizaci pomocí dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, termická analýza, rentgenová ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Polovodičové senzory plynů pro detekci organických plynů a par 

  Šedivý, Matúš
  V tejto bakalárskej práci sú rozobrané základné vlastnosti senzorov. Ďalej obsahuje prehľad v súčasnosti najčastejšie používaných typov senzorov plynov, ktoré sú rozdelené podľa ich fyzikálneho princípu. Jadrom práce je ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace pokročilých žárově stříkaných povlaků na hořčíkových slitinách 

  Buchtík, Martin
  Předkládaná dizertační práce se zabývá charakterizací povlaků připravených metodami žárového stříkání HVOF a APS na Mg slitinách AZ31 a AZ91. V teoretické části dizertační práce jsou podrobně charakterizovány Mg substráty ...
 • Příprava sklokeramických materiálů pro dentální aplikace 

  Hasalíková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem sklokeramických materiálů a jejich použitím ve stomatologii. V dnešní době je kladen důraz především na zdravotní nezávadnost materiálu, schopnost přizpůsobit se hostitelské tkáni, ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Matochová, Tamara
  Bakalářská práce „Řízení průběhu zakázky podnikem“ se zabývá způsobem, jakým probíhá proces průběhu zakázky ve firmě Modikov. Sledován je především postup od přijetí poptávky od zákazníka po vyexpedování zakázky. V práci ...
 • SPICE model struktury LDMOS 

  Loginov, Dmitrii
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání struktury LDMOS oproti konvenční MOS struktuře. Anomální efekty, výzvy, které tato struktura přináší do oblasti modelování a charakterizace jsou popsány v první kapitole. Další ...
 • Structural and Optical Properties of Luminescent Copper(I) Chloride Thin Films Deposited by Sequentially Pulsed Chemical Vapour Deposition 

  Krumpolec, Richard; Homola, Tomáš; Cameron, David Campbell; Humlíček, Josef; Caha, Ondřej; Kuldová, Karla; Zazpe Mendioroz, Raúl; Přikryl, Jan; Macák, Jan (MDPI, 2018-10-01)
  Sequentially pulsed chemical vapour deposition was used to successfully deposit thin nanocrystalline films of copper(I) chloride using an atomic layer deposition system in order to investigate their application to UV ...
 • Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace 

  Gablech, Evelína
  Tato práce se zabývá syntézou sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Zlaté nanočástice byly syntetizovány ekologicky nezávadnými metodami, kterým je věnována i značná část rešerše. Cílem bylo nasyntetizovat ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a tvrdost slitiny s vysokou entropií 

  Jesenská, Mária Ľudmila
  V tejto práci je študovaná neekviatomická Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti vysoko entropická zliatina, ktorá bola vyrobená pomocou vákuového indukčného tavenia. Zliatina v odliatom stave bola analyzovaná a tepelne spracovaná pri ...