Now showing items 1-15 of 15

 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu 

  Poštulková, Hana
  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi ...
 • Izolace a charakterizace autochtonních kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Dlapalová, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je izolace a identifikace kvasinek získaných z bobulí vinné révy a sbírkových kvasinek metodou PCR - RFLP. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek, která je součástí Chemického ...
 • Komplexy aminojílu a vybraných organických látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových ...
 • Měření lokálních charakteristik paasivních elektrických součástek 

  Šikula, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na nově koncipované lokální měření charakteristik elektrických, případně optoelektrických součástek. S tím, jak se dle Moorova zákona zmenšují rozměry aktivních součástek na čipech, existují i ...
 • NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 

  Sutorý, Tomáš
  V předkládané disertační práci se autor zabývá využitím nových způsobů charakterizace hradlových kapacit použitelných pro realizaci sigma-delta modulátorů, jež jsou nedílnou součástí sigma-delta analogově digitálních ...
 • Optimalizace přípravy aminojílů a jejich charakterizace 

  Plotěná, Michaela
  Cílem této práce je poskytnout přehled o struktuře, syntéze, vlastnostech a využití hořečnatého fylosilikátu s 3-aminopropyl funkčními skupinami (aminojíl). Výzkum v této práci se zaměřuje na přípravu aminojílů, konkrétně ...
 • Organominerální gel jako nový koncept strukturní a koloidní charakterizace půd 

  Kundera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na organominerální složky obsažené v půdě, a to konkrétně především na jejich charakterizaci pomocí dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, termická analýza, rentgenová ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace pokročilých žárově stříkaných povlaků na hořčíkových slitinách 

  Buchtík, Martin
  Předkládaná dizertační práce se zabývá charakterizací povlaků připravených metodami žárového stříkání HVOF a APS na Mg slitinách AZ31 a AZ91. V teoretické části dizertační práce jsou podrobně charakterizovány Mg substráty ...
 • Příprava sklokeramických materiálů pro dentální aplikace 

  Hasalíková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem sklokeramických materiálů a jejich použitím ve stomatologii. V dnešní době je kladen důraz především na zdravotní nezávadnost materiálu, schopnost přizpůsobit se hostitelské tkáni, ...
 • SPICE model struktury LDMOS 

  Loginov, Dmitrii
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání struktury LDMOS oproti konvenční MOS struktuře. Anomální efekty, výzvy, které tato struktura přináší do oblasti modelování a charakterizace jsou popsány v první kapitole. Další ...
 • Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace 

  Gablech, Evelína
  Tato práce se zabývá syntézou sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Zlaté nanočástice byly syntetizovány ekologicky nezávadnými metodami, kterým je věnována i značná část rešerše. Cílem bylo nasyntetizovat ...
 • Vývoj senzorické platformy pro studium fyziologických funkcí buněk 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo vyvinout senzorickou platformu na bázi organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Hlavní pozornost byla soustředěna na přípravu vhodného elektrodového systému a na optimalizaci vlastností vrstvy ...