Now showing items 1-20 of 31

 • Analogy tavených sýrů 

  Brabcová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sýrových analogů se zaměřením na tavené sýrové analogy. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na suroviny vhodné pro výrobu sýrových analogů a jejich vliv na fyzikálně ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně genetická metoda, která umožňuje replikaci nukleových kyselin in vitro. Umožňuje identifikaci mikroorganismů nebo prokazování přítomnosti specifických genů v různých matricích ...
 • Mikrobiální profil modelových sýrů vybraného typu 

  Lavičková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroorganismů ve vzorcích experimentálně vyrobených sýrů. Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny ve spolupráci se soukromým výrobcem. Jako surovina bylo použito nepasterované mléko ...
 • Monitoring obsahu mastných kyselin v průběhu výroby sýrů 

  Rajnochová, Veronika
  Tato práce se zabývá monitoringem mastných kyselin v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. V teoretické části práce jsou ...
 • Monitoring obsahu senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá monitoringem senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. Senzoricky aktivní ...
 • Možnosti analytického stanovení volných mastných kyselin 

  Hornáková, Miroslava
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením volných mastných kyselin v přírodních a tavených sýrech. V teoretické části jsou popsány možnosti extrakce, frakcionace a stanovení frakcí lipidů, charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Optimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselin 

  Sýkora, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy pre stanovenie voľných mastných kyselín v prírodných a tavených syroch. Teoretická časť bola zameraná na možnosti extrakcie, separácie a stanovenia lipidov, charakterizácie ...
 • Ověření opakovatelnosti metody stanovení volných mastných kyselin 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení volných mastných kyselin ve slunečnicovém oleji. Teoretická část se zabývá charakteristikou mastných kyselin a lipidů obecně. Dále jsou zde popsány experimentální metody vhodné ...
 • PCR identifikace nepatogenních bakterií izolovaných ze sýrů 

  Jurečková, Nela
  Různé druhy rodu Bifidobacterium jsou součástí běžné střevní flóry lidí i zvířat. Jsou známé pro svůj prospěšný vliv na zdraví a proto je lze využít v potravinách a farmaceutických produktech jako probiotika. Mimo jogurty ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...
 • Použití extrakce tuhou fází pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je metoda extrakce tuhou fází jako prostředek k zisku frakce volných mastných kyselin ze sýrové matrice pro následné stanovení pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Teoretická část zpracovává ...
 • Použití tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Pop, Zdeněk
  Tato práce se zabývá použitím tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici. V teoretické části je charakterizován mléčný tuk, lipidy, mastné kyseliny, možnosti stanovení lipidických látek, tenkovrstvá ...
 • Profil mastných kyselin sýrů eidamského typu 

  Hajtmarová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v sýrech eidamského typu, které byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakterizací ...
 • Profil těkavých látek sýrů eidamského typu 

  Balej, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na určenie profilu prchavých látok v syroch eidamského typu, predstavujúcich prírodné polotvrdé syry s nízko dohrievanou syrovinou. Predmetom teoretickej časti je základné rozdelenie syrov, ...
 • Přídavek oxidu uhličitého do mléka pro výrobu sýrů 

  Králová, Petra
  Tato práce pojednává o přídavku oxidu uhličitého do mléka určeného pro výrobu sýrů. Cílem práce bylo nejprve zpracovat literární rešerši zaměřenou na chemické složení mléka a jeho změny po přídavku oxidu uhličitého a popsat ...
 • Senzorické hodnocení sýrů 

  Pecinová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením sýrů. Práce se zaměřuje na sýry eidamského typu a výběr metod k jejich senzorické analýze. V teoretické části jsou přírodní sýry charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Srovnání obsahu aromaticky aktivních látek vybraných typů sýrů 

  Brožová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. V teoretické ...
 • Srovnání profilu mastných kyselin vybraných typů sýrů 

  Pop, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vázaných a volných mastných kyselin ve vybraných typech sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. Teoretická část je ...