Now showing items 1-8 of 8

 • Ekologické faktory při třískovém obrábění 

  Tomek, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
 • Návrh a vyhodnocení výroby gyroskopu 

  Horáček, Kryštof
  Tato bakalá!ská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením výroby gyroskopu sloužícího jako učební pomůcka. Na základě vyhotoveného trojrozměrného modelu je zde představen kompletní výrobní návrh, a to včetně kompletní výkresové ...
 • Návrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbíny 

  Hradil, Roman
  Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby hydraulického válce - části servomotoru regulačního ventilu parní turbíny. Předpokladem je perspektivní technologie výroby daného dílce na jednom pracovišti za použití ...
 • Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů 

  Vojtěch, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit ...
 • Studie ekonomiky technologie obrábění 

  Ondrášek, Dušan
  Téma diplomové práce je zaměřeno na získání metodiky pro rozhodování výrobního manažera pro výběr technologie, vhodného nářadí a řezných nástrojů ke konkrétní zakázce nebo výrobnímu programu. Posouzení výrobního procesu z ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dostálová, Markéta
  V této bakalářské práci vypracované na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ je uvedeno základní rozdělení jednotlivých druhů závitů a jejich označení. Dále jsou popsány jednotlivé druhy výroby vnějších závitů třískovým ...
 • Technologie výroby frézováním na CNC strojích 

  Trunda, Jiří
  Cílem diplomové práce, je stanovit a navrhnout optimální variantu výroby dílce sloužící jako podstavec elektronového mikroskopu. Jako výrobní metody je použito třískové obrábění na číslicově řízeném stroji za pomocí využití ...
 • Výrobní proces součásti "kulový čep" 

  Petříček, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným představením součásti „kulový čep“, jejími konstrukčními požadavky a výrobou. Byly vybrány a představeny dva technologické procesy výroby konkrétního kulového čepu, konkrétně výroba ...