Now showing items 1-20 of 22

 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Enkapsulace vybraných přírodních extraktů pro využití v potravinářství 

  Vyskočilová, Terezie
  Diplomová práce pojednává o enkapsulaci přírodních extraktů. V teoretické části jsou popsány metody enkapsulace, materiály používané pro přípravu částic a aplikace enkapsulačních technik v potravinářství. V rámci experimentální ...
 • Hydratace biokolidů - kalorimetrická studie 

  Šméralová, Ester
  Předmětem této diplomové práce bylo studium hydratace vybraných biokoloidních látek, konkrétně huminových látek (huminových kyselin a fulvinových kyselin), kyseliny hyaluronové se třemi různými molekulovými hmotnostmi, ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof 

  Zbořilová, Hana
  Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtu N,N,N-trimethylchitosanu (TMC) s aniontovou povrchově aktivní látkou Niaproof® 4 ve vodě a fyziologickém roztoku. Z důvodu komerční nedostupnosti N,N,N-trimethylchitosanu ...
 • Mikroreologie v koloidních systémech 

  Hradecká, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...
 • Možnosti využití polyelektrolytových komplexů pro kosmetické a medicínské aplikace 

  Karásková, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití polyelektrolytových komplexů huminových kyselin a chitosanu. V experimentální části byly na základě literární rešerše optimalizovány vhodné postupy přípravy těchto ...
 • Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan 

  Kučera, Tomáš; Hofmanová, Lucie; Biela, Renata (IOP Publishing, 2020-02-07)
  This article presents the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera ...
 • Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací 

  Měřínská, Zuzana
  V disertační práci se zabývám úpravou modelových vod s obsahem huminových látek, reziduí léčiv a zákalu koagulací. Pracovalo se s koagulanty síranem železitým a hlinitým, které jsou v praxi běžně používány a s přírodním ...
 • Příprava a charakterizace hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru 

  Tesařová, Barbora
  Předložená práce se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru a anionaktivního tenzidu. Jakožto vhodný zástupce kationaktivního polymeru byl zvolen chitosan, díky jeho biokompatibilitě ...
 • Příprava a charakterizace krytů ran 

  Dzurická, Lucia
  Táto práca je zameraná na štúdium bioaktívnych hydrogélových a nanovlákenných krytov rán z prírodných biopolymérov, funkcionalizovaných aktívnymi látkami v podobe analgetika, antibiotík a enzýmov. Hydrogélové kryty pozostávali ...
 • Příprava a charakterizace směsných materiálů na bázi huminových kyselin a chitosanu 

  Kozelková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití nových aplikačních forem směsných kompozitů složených z huminových kyselin, chitosanu a granulovaného anorganického NPK hnojiva. Na základě literární rešerše byly hledány ...
 • Příprava bioaktivních krytů ran a testování jejich interakce s lidskými buňkami 

  Bendová, Agáta
  Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a optimalizaci přípravy kožních krytů ran z materiálů obohacených bioaktivními složkami. V práci byly připraveny nanovlákenné kryty na bázi polyhydroxybutyrátu a nevlákenné kryty ...
 • Studium interakcí barviv s biopolymerem chitosanem 

  Kolesa, Pavel
  Náplní předložené diplomové práce je studium interakcí několika modelových azobarviv s biopolymerem chitosanem. Tyto interakce byly realizovány prostřednictvím difúzních procesů v hydrogelové matrici na bázi termoreverzibilní ...
 • Studium reaktivity biopolymerů v gelové fázi 

  Smilek, Jiří
  Náplní předložené diplomové práce je studium interakce biopolymerů s modelovými sondami (organická barviva) prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Hlavními cíly, kterých bylo úspěšně dosaženo, byla optimalizace ...
 • Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru pomocí jednoduchých difúzních technik 

  Tesařová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na studium reaktivity chitosanu prostřednictvím jednoduchých difúzních technik v hydrogelových médiích na bázi agarózy. U připravených agarózových gelů s přídavkem chitosanu jsou zkoumány jejich ...
 • Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů 

  Kolesa, Pavel
  Náplní předložené bakalářské práce bylo studium interakce kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického barviva prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Hlavním cílem bylo otestovat a optimalizovat ...
 • Využití alternativních koagulantů při úpravě vody 

  Hofmanová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím alternativních koagulantů při úpravě vody. První, teoretická část, ve svém úvodu zmiňuje typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody, související zákony a vyhlášky. Dále popisuje ...
 • Využití metod termické a strukturní analýzy při studiu vzniku polyelektrolytových komplexů 

  Řiháčková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polyelektrolytových komplexů na bázi chitosanu a huminových kyselin. Tato práce je motivována prozkoumáním nových materiálů, které mohou mít v budoucnu potenciál například v zemědělských ...