Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn 

  Bártů, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku silových účinků magnetického pole zkratového proudu. V první části práce bylo úkolem provést analýzu vzájemného silového působení tří fázových přípojnic během třípólového ...
 • Analýza nadproudové spouště pomocí MKP 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu bylo připravit zadaný model proudovodné dráhy v prostředí programu Solidworks, aby bylo možné tuto proudovodnou dráhu simulovat v prostředí programu Ansys, kde se podle zadaných podmínek provedl výpočet ...
 • Ekologická analýza elektrotechnických výrobků 

  Šebela, Petr
  Práce je zaměřena na ekologický návrh a posuzování elektrotechnických výrobků v celém jejich životním cyklu. Tato oblast, ve světě nazývaná Eco-Design, se stala nedílnou součástí všech elektrotechnických výrob. Práce ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce na téma “Elektroinstalace rodinného domu“ je popsat zákony a vyhlášky související s elektroinstalací, příslušné normy a podmínky pro připojení na distribuční síť (elektrické přípojky nízkého napětí), ...
 • Elektroinstalace v bytovém domě 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalacemi v bytovém domě. Cílem je popsat druhy rozvodných sítí, možnosti provedení přípojek na distribuční síť, popsat jednotlivé části elektroinstalací v objektu a zásady jejich ...
 • EMC zkušební laboratoř pro jističe NN 

  Vejtasa, Leoš
  V současné době se elektronika nachází téměř v každém zařízení, které vysílá i přijímá elektromagnetické rušení. Zároveň jsou zvyšovány požadavky na bezpečnost, tedy i jističe musí správně fungovat i v prostorách vystavených ...
 • Eroze kontaktů spínacích přístrojů 

  Píška, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaobírá erozí kontaktů, jakožto jedním z negativních jevů působících na kontakty spínacích přístrojů. Ve své první části krátce shrnuje ostatní negativní vlivy, které musí být při návrhu přístroje ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky 

  Pastorek, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu transformačnej stanice pre vyvedenie výkonu z kogeneračnej jednotky o elektrickom výkone do 1 MW. V práci je vypracovaný postup navrhovania jednotlivých zariadení ako je ...
 • Nejistoty měření u vývojových zkoušek jističů a příslušenství 

  Klíma, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením nejistot přímých a nepřímých měření u vývojových zkoušek jističů numerickou metodou. Cílem je velikost nejistoty výkonu a návrhem opatření pro zlepšení kvality měření. Praktická ...
 • Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky 

  Šoustal, Petr
  Cílem této diplomové práce je popsání ochran pro venkovní vedení v distribučních sítích. Jsou zde popsány požadavky kladené na ochrany a základní členy ochran. Ochrany jsou rozděleny podle jejich ochranných funkcí. U každé ...
 • Ponižování jmenovité hodnoty proudu spínacího přístroje nízkého napětí s tepelnou vypínací spouští 

  Dobrovolný, Jakub
  Elektrická zařízení se jistí z důvodu ochrany před úrazem živých bytostí elektrickým proudem a proti poškození či zničení zařízení působením elektrického proudu. Jedním ze zařízení zajišťujících jištění je jistič. Tato ...
 • Posouzení možnosti provozu zdrojů v dané oblasti při nestandardních provozních stavech sítě VN 

  Čáslava, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením možných nestandardních provozních zapojeních distribuční sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy E.ON v zadané oblasti s ohledem na možnosti provozování zdrojů rozptýlené výroby ...
 • Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci 

  Orság, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uveden teoretický rozbor silových a datových rozvodů a podklady pro návrh osvětlení ...
 • Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech 

  Cabal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektroinstalací v průmyslových objektech. Teoretická část pojednává o problematice projektování a dimenzování elektroinstalací všeobecně pro všechny typy objektů. ...
 • Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů výkonových jističů 

  Hurbanič, Jakub
  Táto práca bola vytvorená ako prehľad a rozbor pohonov kompaktných ističov. Je tu uvedené zoznámenie sa s pohonmi pre kompaktné ističe z hľadiska ich využitia, možnosťou diaľkového ovládania a použitia v budúcnosti v zmysle ...
 • Rozložení proudu a tepelné ztráty v jističi nízkého napětí 

  Musil, Pavel
  Práce je zaměřena na výpočet rozložení proudu a tepelných ztrát v jističi nízkého napětí. V první polovině práce je přehled nejpoužívanějších jistících prvků se zaměřením na jejich konstrukční uspořádání. Největší pozornost ...
 • Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky nízkého napětí 

  Dubský, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou seismických zkoušek dle platných technických norem. Je zde vysvětlen pojem technická norma a vypracovaný přehled požadavků na seismickou odolnost jističů nízkého napětí. Také jsou zde uvedeny ...
 • Simulace dynamického chování vybavovače jističe 

  Konšel, Ladislav
  Tato práce zahrnuje teorii konstrukce jističe zaměřenou na nadproudové spouště. Jedná se hlavně o elektronické jističe, a to zejména o elektronické spouště. Práce je zaměřena na část spouště a to vybavovač spouště. Dále ...
 • Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje 

  Nevrzal, Filip
  V této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další ...
 • Studium eroze kontaktů spínacích přístrojů za reálných podmínek 

  Holoubek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá úbytkem materiálu, tzv. erozí kontaktů při vypínacím pochodu spínacích přístrojů. Úvodní část je zaměřená obecně na spínací přístroje, jejich rozdělení a funkce. Dále je pak užší zaměření na ...