Now showing items 1-20 of 38

 • Aerodynamická optimalizace karoserie automobilu 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření optimalizační metodiky pro problematiku CFD, případně pak jiné výpočtově náročné programy. Optimalizační metoda je následně aplikována na zjednodušený model auta, kde zlepšuje jeho ...
 • ANALYSIS OF IMPACT OF EXPERIMENT REALISATION ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF BIOMATERIALS 

  Slažanský, Martin
  Dizertační práce se zabývá věrohodností mechanického testování měkkých biologických tkání a predikčními schopnostmi různých modelů materiálů. Obě oblasti byly zkoumány užitím metody konečných prvků. První část práce je ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných proudových násobiček 

  Miksl, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou, ověřením parametrů, kontrolním měřením a následným návrhem několika aplikací s komerčně dostupnými proudovými násobičkami. Konkrétně se jedná o prvky EL2082 a EL4083. Kontrolní analýzy ...
 • Citlivost vozidel na boční vítr 

  Vančura, Jan
  Práce je zaměřena na vytvoření metodiky umožňující spolehlivě hodnotit citlivost vozidel na boční vítr. Součástí práce je vytvoření matematického modelu vozidla zahrnující aerodynamické síly a provedení validace technickým ...
 • Citlivostní analýza nákladů na výpadky plynoucí z nedodržení zákaznických standardů nepřetržitosti dodávky 

  Polák, Jiří
  Cílem této práce je popsat přístupy používané při regulaci nepřetržitosti dodávky elektrické energie ve vybraných zemích Evropské unie. Určit náklady na výpadky u konkrétní distribuční sítě při nedodržení zákaznických ...
 • Citlivostní analýza různých typů rekonstruktoru stavu 

  Kadlec, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na citlivostní analýzu vybraných typů rekonstruktorů stavů. Ty jsou realizovány v obecném tvaru, pomocí přímého a paralelního programování. Veličina, která určuje kvalitu citlivosti je ...
 • Citlivostní analýza v energetickém hodnocení budov 

  Auer, Zbyněk
  Diplomová práce byla zaměřena na parametrické počítačové simulace energetické náročnosti budov. Cílem práce bylo stanovit citlivost jednotlivých provozních a klimatických vlivů na celkovou energetickou náročnost bytového ...
 • Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém ...
 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Dynamika soustav těles s neurčitostním modelem vzájemné vazby 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá vyhodnocením vlivu neurčité tuhosti na výchylky nástroje při zapichování. Vlivem nedostatečné tuhosti jednotlivých částí stroje vzniká při řezném procesu mechanické kmitání, které může poškodit nejen ...
 • Efektivní návrh a provoz třídící linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Guštara, Dominik
  Předkládaná diplomová práce se zabývá materiálovou separací komunálních odpadů. Úvodní kapitoly popisují současný stav nakládání s vybranými materiálově využitelnými složkami a technologii jejich sběru. Následuje popis ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Troanská, Eva
  Práce má za cíl stanovit ekonomickou efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru výstavby rezidenčního bytového areálu a pomocí citlivostní analýzy stanovit riziko, které může ekonomickou efektivnost nejvíce ...
 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Drozdová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ...
 • Ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu 

  Balogová, Kristina
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu optimalizace silniční infrastruktury. Cílem práce je vymezit problematiku ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a jejich specifik V analytické ...
 • Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu 

  Tetourová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik investičního projektu. V první části práce je teoreticky zpracovaná problematika hodnocení efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů, především ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Nábělek, Marek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti plánované investiční akce v podobě nákupu laserového řezacího stroje ve středně velkém podniku působícím ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Netuka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Modelování dielektrických vlnovodů 

  Šikl, Tomáš
  Dielektrické vlnovody nabízejí přirozenou alternativu k vlnovodům kovovým. Těchto vlnovodů se v dnešní době převážně využívá v optoelektronické technice. Tématem práce je sjednocení poznatků o buzení těchto vlnovodů a popis ...
 • Multifunction RF Filters Using OTA 

  Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (Springer, 2007-09-03)
  In this paper the procedure of RF filter design using two active elements OTA is shown. The general method of filter design using OTA amplifiers, when the fully connected feedback network was designed around the two OTA ...