Now showing items 1-4 of 4

 • Mobilní úpravny vody 

  Trlica, Karel
  Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením ...
 • Studie úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií ...
 • Varianty prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody 

  Urban, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce je představit možnosti prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě surové vody na vodu pitnou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části se obecně ...
 • Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod 

  Dohnal, Radek
  Účelem rešeršní části bakalářské práce je zhodnotit a porovnat návrh výpočtu klasických a alternativních způsobů odkanalizování, a jejich vliv na kvalitu odpadních vod odváděných na čistírnu odpadních vod. Hlavním cílem ...