Now showing items 1-16 of 16

 • Automatické nastavení parametrů objektivu a orientace kamery 

  Zeman, Martin
  V projektu se řeší problematika nastavování parametrů objektivu (fokus, clona, zoom). Dále je práce zaměřena na detekci terče ve scéně a natáčení kamery za tímto objektem. Součástí projektu je i řešení ekvalizace histogramu.
 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Membránová stěna kotle s pokročilým řízením průtoku 

  Češla, Martin
  Diplomová práce se zabývá hydraulickými poměry ve výparnících průtočných kotlů a popisuje problémy, které vznikají při proudění vody výparníkem. Zejména vznik aperiodické nestability výparníku a vznik hydraulické nerovnoměrnosti ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Měření průtoku vzduchu pomocí víceotvorových rychlostních sond 

  Šimák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá měřením průtoku tekutin (konkrétně vzduchu) potrubím, pomocí normalizované clony a víceotvorové rychlostní sondy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která ověřuje vlastnosti měřené ...
 • Model průtokoměru s clonou 

  Dvořáček, Tomáš
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé ...
 • Návrh clonek pro páru při vysoké tlakové diferenci 

  Gajdůšek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem systému clonek pro vysokou tlakovou diferenci. Úkolem práce je navrhnout zařízení sloužící k řízenému odpouštění paroplynné směsi z kompenzátoru objemu o přetlaku 12,27 MPa do nádrže s přetlakem ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Nejistoty měření průtoku páry 

  Barabášová, Iveta
  Práce se zabývá analýzou nejistoty měření. Teoretické znalosti prezentované v úvodních kapitolách jsou aplikovány na nepřímé měření průtoku páry pomocí clony. Výpočet průtoku páry je založen na znalosti hodnoty tlakového ...
 • Optimalizace tvaru čerpání diferenciálně čerpané komory pro novou koncepci elektronového mikroskopu 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektronové mikroskopie především environmentální elektronovou mikroskopií. Hlavním úkolem práce bude návrh optimálního tvaru diferenciálně čerpané komory, oddělující tlakový rozdíl ...
 • Parní turbína - tvorba a odvod kondenzátu 

  Zouhar, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby a odvodu kondenzátu z parní turbíny Nesher Ramle během najíždění a ustáleného provozu. V úvodu práce je proveden předběžný výpočet bilančního schématu a samotné turbíny. ...
 • Realizace digitálního expozimetru 

  Vacula, Richard
  Bakalářská práce pojednává o historii měření světla, zabývá se způsoby měření expozice a konstrukčním řešením expozimetrů. V posledních kapitolách je rozváděno téma realizace digitálního expozimetru, zkoumají se vlastnosti ...
 • Simulace vlastností objektivu 

  Kučiš, Michal
  Algoritmy počítačového vidění typicky zpracovávají snímky získané fotoaparátem nebo kamerou. Tyto snímky obsahují nedokonalosti, které jsou způsobeny konstrukcí objektivu. Táto práce se věnuje popisu simulace, která upravuje ...
 • Vizualizace proudu z větrací vyústky pro přístrojovou desku osobního vozu 

  Bečica, Radek
  Cílem této diplomové práce je experimentálně analyzovat proud vzduchu z pravé vyústky automobilu kouřovou metodou a náležitě jej popsat. Průtok vyústkou byl zvolen 30 m3/h a to z důvodu požadavku od firmy Škoda Auto s.r.o. ...
 • Vliv fraktální geometrie na turbulentní proudění 

  Hochman, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním proudění (CFD) dvou clon s odlišnými otvory, ale s téměř stejnými průtočnými plochami. První clona je clona s kruhovým otvorem, která se běžně v praxi používá pro bezúdržbové ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...