Now showing items 1-12 of 12

 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Možnosti zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody 

  Kubalík, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody. Jedná se zejména o porovnání dynamiky různých koagulačních činidel (síran hlinitý a síran železitý) při hledání optimální ...
 • Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan 

  Kučera, Tomáš; Hofmanová, Lucie; Biela, Renata (IOP Publishing, 2020-02-07)
  This article presents the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera ...
 • Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací 

  Měřínská, Zuzana
  V disertační práci se zabývám úpravou modelových vod s obsahem huminových látek, reziduí léčiv a zákalu koagulací. Pracovalo se s koagulanty síranem železitým a hlinitým, které jsou v praxi běžně používány a s přírodním ...
 • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

  Hambálková, Kateřina
  Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...
 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Optimalizace využití vratné vody na úpravně vody 

  Hanušová, Veronika
  V první části diplomové práce je na základě informací z české i zahraniční literatury věnována pozornost poznatkům o vybraných technologických zařízeních na úpravnách vody. V návaznosti na to je specifikován provoz na ...
 • Problematika huminových látek jako prekurzorů trihalogenmethanů 

  Jelínková, Zuzana
  Bakalářská práce pojednává o vlastnostech huminových látek, jejich vzniku, struktuře a výskytu ve vodním prostředí. Uvádí metody vhodné ke stanovení huminových látek a procesy používané k jejich odstranění z vody. Práce ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom 

  Riša, Juraj
  Tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom. Práce se zabývá chromem a jeho formami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Snaží se najít správný způsob zkoncentrování chromu a ...