Now showing items 1-10 of 10

 • Kódování pro přenosové systémy se zpětným kanálem 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného kódu, který je schopen zabezpečit digitální přenos proti shlukujícím se chybám. Po krátkém teoretickém úvodu následuje výběr vhodného kódu, návrh jeho použití a experimentální ...
 • Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem 

  Vašut, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je prostudování základních funkčních bloků kodéru a modulátoru standartu DVB-T. Dále je úkolem seznámit se s dokumentací DVB-T modulátoru DTA-110T a ASI/SDI adaptéru DTA-145 od firmy DekTec. ...
 • Moderní kódování řečového signálu pomocí přeparametrizovaných modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní teoretické části této práce je studie přeparametrizovaných modelů. To jsou takové modely signálů, ve kterých je pro jejich parametrizaci stanoveno více proměnných, než je potřeba a následně se hledá tzv. řídké řešení ...
 • Možnosti realizace kodeků zúžených konvolučních kódů 

  Šedý, Jakub
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku zúžených konvolučních kódů a to v~oblasti návrhu a ověření funkčnosti kodeku jako samostatného elektronického systému. Práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. První ...
 • Oprava shluků chyb v digitálních přenosech Berlekamp -Preparatovými kódy 

  Pfudl, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje konkrétní skupině systematických konvolučních kódů na opravu shlukových chyb. Do této skupiny kódů patří i kód Berlekamp-Preparatův. Práce počítá se základními znalostmi čtenáře v oblasti ...
 • Parametry silnoproudých vedení 

  Kavan, Pavel
  Diplomová práce se v první části věnuje měření primárních parametrů silnoproudých vedení a zkoumání jejich změn při použití různých druhů kabelů. Na základě měření je v druhé části vytvořen komunikační systém v programu ...
 • Realizace OFDM kodéru pro potřeby DVB-T 

  Zelinka, Petr
  Obsahem této práce je rozbor standardu ETSI EN 300 744 pro pozemní digitální televizní vysílání (DVB-T) a dále popis vytvořeného kodéru a dekodéru OFDM pro přenos signálu v módu 2K v základním pásmu bez zabezpečení dat ...
 • Zabezpečení přenosu dat obecnými lineárními blokovými kódy 

  Dzurenda, Petr
  Práce se v úvodu zabývá problematikou základních vlastností obecných lineárních blokových kódů, konkrétně pak vytvářením generující a kontrolní matice a způsoby dekódování obecných lineárních blokových kódů, načež jsou ...
 • Zabezpečení přenosu dat proti dlouhým shlukům chyb 

  Malach, Roman
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením datového toku proti shlukům chyb. Data se přenášejí přes kanál s předem stanovenou chybovostí. Tento kanál je charakterizován bezchybným intervalem 2000 bitů a shlukem chyb délky 250 ...
 • Zpracování souborů MP3 pro DSP 

  Římský, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou komprimovaných .MP3 souborů a jejich zpětným převedením do PCM formátu. Popisuji zde jednotlivé části těchto procesů pro jejich maximální možné pochopení čtenářem. Dále se zabývám vlastnostmi ...