Now showing items 1-10 of 10

 • Cenová mapa nájmů nebytových prostor v Olomouci. 

  Švec, Jakub
  Předmětem práce je vytvoření cenové mapy nebytových prostor krajského města Olomouce. Před vznikem cenových map bude provedena analýza jednotkových cen kancelářských a komerčních prostor pomocí porovnávací metody. Vstupními ...
 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování 

  Fojtík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou používaných způsobů třídění osobních automobilů. Návrhem vhodného způsobu třídění produkce značky AUDI pro potřeby aplikace oceňovacích metod. Dále pak stanovením koeficientu technické ...
 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky FORD pro účely oceňování 

  Valešová, Jaroslava
  Práce se zabývá analýzou současné produkce vozidel značky FORD a také analýzou z hlediska vývoje jejich technické úrovně. Bylo vytvořeno parametrické porovnání současně vyráběných vozidel na trhu. Pro nejběžnější modely ...
 • Moderní kódování řečového signálu pomocí přeparametrizovaných modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní teoretické části této práce je studie přeparametrizovaných modelů. To jsou takové modely signálů, ve kterých je pro jejich parametrizaci stanoveno více proměnných, než je potřeba a následně se hledá tzv. řídké řešení ...
 • Nejistota nepřímého měření určená metodou Monte Carlo 

  Novotný, Marek
  Bakalářská práce se zabývá určováním nejistot měření, především s ohledem na nepřímá měření. Je zde teoreticky rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty koeficientu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma ...
 • Rodinný dům 

  Heczko, Michal
  Bakalářská práce pojednává o vypracování stavebního a konstrukčního návrhu části zděné stavby dvoupodlažního rodinného domu, statického výpočtu a výkresu tvaru řešeného domu dle platných evropských norem. Návrh a posouzení ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Kroměříži a okolí 

  Štípalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním. Práce je sestavena od historického vývoje oceňování nemovitostí, úpravy oceňování v mezinárodních oceňovacích standardech, definování základních ...
 • Technická analýza 

  Ondrušová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Melicherík, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom finančnej výkonnosti podniku ŽOS Zvolen a.s. pomocou štatistických metód. V prvej, teoretickej, časti práce je spracovaná problematika finančnej analýzy, regresnej analýzy a časových ...
 • Vliv okamžité hmotnosti vozidel na jejich brzdnou dráhu 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky brzdění vozidel, a to zejména těžkých užitkových vozidel, s ohledem na jejich okamžitou hmotnost. Uvádí přehled a rozdělení brzdových systémů a funkci brzd včetně schéma ...