Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném čase 

  Bača, Petr
  Diplomová práce nese teoretický podklad pro realizaci zadané aplikace. Mimo jiné se diskutuje problematika Fourierovy transformace, výpočtu funkce frekvenční odezvy a jsou rozebrány pojmy koherence, impulsní odezva a ...
 • Dynamický signální analyzátor 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca sa zaoberá určovaním prenosu dvojbranu pomocou vlastného dynamického signálneho analyzátora (DSA) a s tým spojenou problematikou. DSA pozostáva z prevodníkovej karty firmy National Instruments. V práci sú uvedené ...
 • Exploring Contextual Information in Neural Machine Translation 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá zapojením mezivětného kontextu v neuronovém strojovém překladu (NMT). Dnešní běžné NMT systémy překládají jednu zdrojovou větu na jednu cílovou větu, bez jakéhokoliv ohledu na okolní text. Tento přístup ...
 • Fiber Optic Interferometry 

  Srnský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this thesis is a theoretical analysis of fiber sensoric sensing using coherent interferometry. The first part deals with the description of the sensoric fiber optic sensing and basic physical laws. In the second ...
 • Hodnocení míry mentální zátěže za použití mozkové konektivity 

  Doležalová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím EEG dat pro výpočet mozkové konektivity a vytvořením klasifikátoru mentální zátěže. Nejdříve je popsán teoretický základ EEG, následně jsou rozebrány některé metody pro určení mozkové konektivity. ...
 • Komentovaný překlad 

  Rajsigl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného textu z časopisu Energo zaměřeného na elektrotechniku, konkrétně obor energetiky. Ze vzniklého textu je vytvořen komentář za účelem analýzy rozdílů mezi originálem a překladem. ...
 • Michelsonův interferometr 

  Rýc, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezkontaktními optickými metodami měření vzdálenosti a rychlosti (vibrací). Je zde uveden základní přehled a teoretická rešerže těchto metod. Podrobně je zde rozebrána zejména problematika ...
 • Návrh vícejádrového procesoru ve VHDL 

  Novotný, Jaroslav
  V rámci práce byl navrhnut a v jazyce VHDL implementován jednoduchý multiprocesor podporující paralelní zpracování programové úlohy. Byla navržena a realizována universální transparentní generická propojovací vrstva určená ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Srovnávací analýza SIMO a MIMO metod experimentální modální analýzy 

  Manga, Martin
  Tato práce srovnává dvě dnes běžné varianty experimentální modální analýzy, a sice SIMO a MIMO analýzu. Pro provedení MIMO analýzy bylo nutné navrhnout nový postup měření, který je v práci podrobně popsán. Jak SIMO tak ...
 • Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami 

  Klimeš, Petr
  Lidský mozek je tvořen vzájemně propojenými populacemi nervových buněk, které formují anatomicky i funkčně oddělené struktury. Pro studium fyziologie a patologie lidského mozku je zcela zásadní znát, jak jsou tyto struktury ...