Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza a návrh marketingové strategie hokejového klubu PSG Zlín 

  Adamík, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem marketingové strategie hokejového klubu. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Praktická část analyzuje současnou ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Balharová, Lucie
  V bakalářské práci je na základě podrobné situační analýzy navržena nová marketingová strategie společnosti FAROT s.r.o., která působí na trhu v oblasti fitness a obchoduje se sportovním náčiním, přičemž jsou definovány i ...
 • Komunikační mix podniku 

  Novotná, Lenka
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Matušková, Romana
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je analyzovat současný stav společnosti Electro World a na základě výsledků vlastního průzkumu navrhnout komunikační mix pro oblast města Brna. První ...
 • Marketingová komunikace firmy XY, s. r. o. 

  Michulková, Aneta
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky marketingové komunikace na průmyslovém trhu. Hlavním záměrem je ukázat teoretická východiska na konkrétním případě, a to společnosti XY, s. r. o. V diplomové práci se ...
 • Marketingový mix firmy New Brand, s.r.o. 

  Kochanová, Veronika
  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie marketingového mixu vo firme New Brand, ktorá sa zaoberá úpravou hodvábnych doplnkov. Špecifikuje jednotlivé súčasti marketingového mixu a analyzuje okolie podniku. Navrhuje ...
 • Marketingový plan pro pivovar Starobrno 

  Lakkisová, Romana
  Tato diplomová práce je návrhem marketingového plánu pro produkt Pivovaru Starobrno, který spadá pod společnost Heineken Česká republika, a.s. Marketingový plán je sestaven na základě doporučených postupů z teoretických ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Pečínka, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh komunikační strategie společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V první části jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti marketingového mixu a komunikačního mixu. V úvodu ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analyzovat současný stav komunikačního mixu brněnského fitness centra FITKO JANA a na základě výsledků analýzy navrhnout komunikační mix, ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. 

  Katolický, Igor
  Předmětem bakalářské práce Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. je vypracování vhodné komunikační strategie na základě podrobných předchozích výsledků analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy. Závěrečná ...
 • Návrh marketingové komunikace pro cestovní agenturu 

  Světlíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá oblastí marketingu, přesněji oblastí komunikačního mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Cílem práce je zdokonalit marketingovou komunikaci společnosti s jejími zákazníky a to za pomoci návrhů, které ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Klimková, Iveta
  Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení ...
 • Návrh marketingové strategie pro získání nových zákazníků 

  Strašil, Pavel
  Cílem diplomové práce je analýza současné marketingové strategie firmy Strašil a vyhotovení marketingového kvantitativnímu výzkumu. Na základě zjištěných skutečností je potom snahou autora navrhnout takové návrhy řešení, ...
 • Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři 

  Julinová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým mixem, který je v realitní kanceláři VL REALITY s.r.o. v současné době aplikován. Na základě teoretických východisek a komplexní analýzy vybrané společnosti jsou pak v ...
 • Návrh segmentace podniku 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.
 • Rozvoj komunikačního mixu firmy 

  Křivánková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačního mixu společnosti působící na B2B trhu. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s touto problematikou. Především se jedná o komunikační mix na B2B ...
 • Uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb 

  Matochová, Jolana
  V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...