Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Ingrová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a analýzou společnosti BKE a.s. pomocí SLEPTE analýzy, SWOT analýzy, Porterova pětifaktorového modelu a Kralickova Quicktestu. Na základě provedených analýz jsou navržena doporučení ...
 • Finanční analýza podniku nabízejícího internetový prodej. 

  Smrž, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podniku nabízející internetový prodej. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu možných problémů vzniklých při provozování internetového obchodu, návrh jejich řešení a následných inovací.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Dufková, Hana
  Cílem práce je navrhnout možnosti financování investice do pořízení nového domu pro reklamní agenturu MEDIA design, s. r. o. Dále pak zhodnotit finanční situaci podniku a vytvořit z ní vycházející investiční plán.
 • Kritické faktory implementace ERP systému pro řízení vzdělávání pracovníků ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

  Bill, Štěpán
  Cílem této práce je sestavení příručky pro výběr vhodného informačního systému s podporou vzdělávání zaměstnanců. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí analýz společnosti, aktuálních trendů v e-learningu, zhodnocením současného ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Fialková, Lenka
  Předmětem mé bakalářské práce „Návrh marketingového plánu“ je analýza současného stavu marketingového plánu svatebního studia Mia Design a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola je zaměřena na analýzu podniku. Jsou zde ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Ježková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malé instalatérské společnosti. Teoretická část práce pojednává o podnikatelském plánu a jeho dílčích částech. V analytické části je podnik detailněji zkoumán v pěti oblastech – analýza ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti specializovaných sportovních aktivit 

  Volavý, Marek
  Záměrem diplomové práce je předložit podnikatelský plán, jehož podstatou je založení obchodní společnosti a realizace v oblasti specializovaného sportovního odvětví „powerkitingu“. V první části práce se věnuji teoretickým ...
 • Podnikatelský záměr výstavby rekreačního zařízení 

  Florinskij, Alexandr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení společnosti Baňa s. r. o., jejíž hlavní činností bude poskytování služeb v oblastí relaxace a saunových procedur. Návrh na založení společnosti ...
 • Podnikatelský záměr-zřízení stavební firmy 

  Konečná, Jana
  Diplomová práce se věnuje sestavením návrhu podnikatelského plánu nově vznikající firmy ve stavebnictví. Teoretická část vychází z odborné literatury. Praktická část zahr-nuje analýzu současné situace a samotný podnikatelský plán.
 • Řízení projektu opravy dálnice 

  Čermák, Adam
  Diplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Chovanec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie ve vybrané firmě – sportovním klubu HC Oceláři Třinec. Během řešení problému jsem definoval několik dílčích cílů. Prvním je zpracování analýzy společnosti z ...
 • Výběr informačního systému 

  Ilgner, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro malý podnik působící v odvětví truhlářství a výroby nábytku. V práci je položena teoretická opora ve smyslu uvedení do problematiky informačních systémů. ...