Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šuláková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím software Maple 

  Kopečná, Barbora
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti působící v potravinářském průmyslu v období roků 2013-2018. Práce k tomuto využívá PEST analýzu, regresní analýzu a analýzu časových řad v software ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Juříková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Purpose of the article: Tento článek pojednává o procesu hodnocení výkonnosti společnosti s využitím principů EFQM Modelu Excelence. Cílem článku je zhodnotit přínosy hodnocení výkonnosti prostřednictvím EFQM Modelu Excelence ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku a návrhy na zlepšení situace 

  Čech, Jiří
  Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku a z analyzovaných dat formulace návrhů na zlepšení. V teoretické části jsou postupně popsány klasické ukazatele a moderní ukazatele pro měření podnikové výkonnosti. ...
 • Plán rozvoje společnosti MS technik 

  Kohout, Filip
  Diplomová práce se zabývá zpracováním plánu rozvoje společnosti MS technik s.r.o.. Teoretická část popisuje tvorbu strategie a následné souvislosti při procesu plánování. Další část práce hodnotí současnou situaci společnosti, ...
 • Statistické posouzení finanční výkonnosti podniku 

  Hanák, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad. Výkonnost bude stanovena na základě analýzy účetních výkazů ve sledovaném období. V práci je vysvětlena teorie, na kterou navazuje ...
 • Zvýšení výkonnosti strojírenského podniku prostřednictvím benchmarkingu ve Zlínském kraji 

  Zapletalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a zvýšením výkonnosti prostřednictvím benchmarkingu ve vybraném strojírenském podniku ve Zlínském kraji. Teoretická východiska práce představují koncept benchmarkingu v kontextu zvyšování ...