Now showing items 1-20 of 20

 • Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera 

  Toman, Petr
  Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji ...
 • Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. 

  Andrlová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány ...
 • Návrh a aplikace systému učící se organizace 

  Beran, Adam
  Tématem mé diplomové práce je ,,Návrh a aplikace systému učící se organizace.“ Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu a neustálému pokroku ve všech oborech je pro každou firmu velmi důležité neustálé zlepšování. Často platí, ...
 • Návrh assessment centra na pozici HR manažera 

  Kolibová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá navrhnutím Assessment centra pro pozici HR manažera ve vybraném výrobním podniku. V teoretických východiscích práce jsou uvedena témata, která souvisí s cílem diplomové práce. Dále je v práci ...
 • Návrh efektivnějšího využití lidského potenciálu v organizaci 

  Bučková, Kristína
  Diplomová práce se věnuje problematice efektivního a kvalitního využití lidského potenciálu ve vybrané organizaci. Jedná se především o identifikaci potřeby zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců, sestavení ...
 • Návrh na vytvoření optimální firemní struktury 

  Srnská, Martina
  Diplomová práce pojednává o využití optimalizace firemní struktury ke zvýšení výkonnosti organizace a dosažení firemních cílů. Práce analyzuje pracovní pozice v obchodní společnosti z hlediska charakteristiky produktu, ...
 • Návrh na zlepšení vzdělávacího systému operátorů mobilních společností 

  Kučera, Jiří
  Diplomová práce se zabývá oblasti vzdělávání zaměstnanců mobilních operátorů a faktory, které s tímto tématem souvisejí. Na základě analýzy dané firmy obsahuje návrh na zlepšení aktuální situace a následnou eliminaci rizik, ...
 • Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců 

  Miškeříková, Martina
  Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část ...
 • Návrh optimalizace administrativy přijatých faktur 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl navrhnout zvýšení konkurenceschopnosti poradenské společnosti nabízející účetní, daňové a organizační poradenství, a to rozšířením spektra nabízených produktů o administrativu přijatých faktur svých ...
 • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

  Heikenwälder, Jakub
  V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...
 • Návrh organizačního systému firmy se zaměřením na ekonomický úsek 

  Plačková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat změny, které souvisejí s růstem společností. Růst mívá za následek vznik jednotlivých oddělení a segmentaci prováděných úkonů, což se mnohdy projevuje výskytem komunikačních ...
 • Návrh strategie pro vybudování ziskového víceúrovňového podnikání 

  Mokrý, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá tématem víceúrovňového marketingu jako oboru pro samostatné podnikání jednotlivce. Posuzuje pozitiva a negativa této metody podnikání a rozdílnost od podvodných modelů. Diplomová práce ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Papež, Radek
  Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení zaměstnanců ve společnostech. Teoretická část je zaměřena na popis hodnotitelů, metod a kritérií, používaných v systémech hodnocení. Praktická část obsahuje návrh systému hodnocení ...
 • Osobnost úspěšného manažera ve státní správě 

  Štíchová, Ludmila
  Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky 

  Vostrčil, Michal
  Tato bakalářská práce „Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky“ se v teoretické části práce zaměřovala na to, kdo je to manažer, jaké by měl mít manažer vlastnosti, znalosti, dovednosti a ...
 • Rozvoj osobnosti manažera z hlediska manažerské kompetence 

  Martinek, Petr
  Diplomová práce je věnována problematice kompetence a osobnostnímu rozvoji vedoucích pracovníků. Je rozdělena do čtyř tématických částí. V první části je zaměřena na problematiku kompetencí, druhá část se věnuje vybrané ...
 • Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti 

  Vojta, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti ...
 • Výrobní systém Toyoty a jeho využití v podniku 

  Antal, Dominik
  Bakalárska práca sa zameriava na pochopenie filozofie výrobného systému Toyoty a jeho uplatnenie v podniku so zákazkovou výrobou. Obsahuje návrhy, ktoré môžu byť použité v podniku, nezávisiac od jeho veľkosti alebo výrobného ...
 • Zvýšení efektivity vedení lidí 

  Čapková, Michaela
  Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na osobnost manažera a jeho způsob vedení lidí. Popisuje teoretické znalosti o vlastnostech a dovednostech manažera a hodnotí aktuální situaci. Na závěr obsahuje návrh školení a dalšího ...