Now showing items 1-20 of 81

 • Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement 

  Mráček, Pavel; Mucha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The paper is involved in the utilization of the knowledge in the process of the competitive advantage improvement by means of the perspective marketing tool - advergaming. The objective of the article ...
 • An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic 

  Zich, Robert; Svobodová, Karolína; Veselá, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
  Purpose of the article: The article presents the conclusions of an empirical study focused on the dynamics of changes of the Czech mobile communication market at the moment of significant change of the pricing policy in ...
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Competitive Intelligence 

  Pleško, Tomáš
  Diplomová práce „Competitive Intelligence“ pojednává o využití metod konkurenčního zpravodajství na případu konkrétní firmy. Po definování základních termínů a principů konkurenčního zpravodajství, provedeme analýzu situace ...
 • Doprovodné služby podniku 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Cílem mé diplomové práce bylo navrhnutí nových doprovodných služeb pro firmu na základě provedených ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Glesner, Ladislav
  Obsahem této diplomové práce je návrh konkurenceschopné business strategie s podporou ICT pro nový koncept kavárny. Návrh je podložen analýzou konkurence, obecného a oborového okolí. Samotný návrh je možné rozdělit na dvě ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Nováková, Natália
  Predmetom diplomovej práce je navrhnutie využitia ICT pri implementácií business stratégie vo firme M&P optik s.r.o.. Práca skúma kľúčové interné a externé faktory súvisiace s implementáciou business stratégie firmy, hodnotí ...
 • The influence of new management disciplines on the innovation in organizations 

  Urbancová, Hana; Königová, Martina; Urbanec, Jiří; Fejfar, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The aim of organizations is efficient management leading to a competitive advantage. In the current knowledge economy, employees, their knowledge and potential are considered to be an organizations’ ...
 • IS/IT podpora implementace business strategie 

  Ondroušek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je navržení využití IS/IT v implementaci business strategie ve firmě zabývající se geologií a působící na velmi specifickém trhu. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Komparácia nástrojov marketingu a návrhy na zlepšenie ich využívania za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti v segmente luxusných hotelov (v čase krízy) 

  Žuffová, Michala
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu a na návrhy zmien nástrojov marketingu s cieľom zvýšenie konkurencieschopnosti hotela. Porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou v hoteli, špecifikuje príležitosti na zmenu a ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Požárová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá konkurenční strategií firmy působící na trhu služeb. Práce poskytuje analýzu současného stavu a zkoumá vnější a vnitřní prostředí. Na základě zjištěných informací podává návrh na zlepšení konkurenční ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Weberová, Martina
  Cieľom diplomovej práce je na základe externej a internej analýzy vymedziť faktory ovplyvňujúce potenciál úspešnosti reálneho výrobného podniku a navrhnúť strategické odporučenia, ktoré ponúknu manažmentu hodnotenie podniku ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Nagy, Jan
  V diplomové práci se snažím o formulaci konkurenční strategie, jež ve firmě doposud chybí, a která by pomohla firmě efektivněji konkurovat a tím si upevnit postavení na trhu.
 • Konkurenční strategie vybrané firmy 

  Kazimírová, Barbora
  Tato práce se zabývá návrhem konkurenční strategie firmy. Na základě analýzy okolního a vnitřního prostředí vybrané firmy vznikne několik návrhů možných strategií. Z těchto strategií je vybrána jedna optimální strategie, ...
 • Konkurenční strategie zaměřené na spolupráci firem – proces klastrování v ČR 

  Studeníková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose This paper deals with current state of scientific knowledge of competitive strategies dilemma. It respects the position that companies have two options of competing. They can rather choose the direct battle with ...
 • Konkurenční zpravodajství firmy 

  Donthová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. ...
 • Kritické zhodnocení společenské odpovědnosti vybrané mezinárodní organizace jakožto faktoru ovlivňující konkurenceschopnost 

  Sušilová, Vendula
  Hlavním cílem této diplomové práce je kritická analýza strategie společenské odpovědnosti (CSR) firmy Lush Cosmetics Limited (Lush) a objevení vztahu mezi CSR aktivitami a konkurenceschopností. Teoretická část práce ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Denev, Patrik
  Bakalářské práce pojednává o marketingových nástrojích a posilování konkurenceschopnosti firmy IRD Group s.r.o., která se zabývá nákupem a prodejem šperků ze stříbra a chirurgické oceli. Práce zahrnuje teoretickou a ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší možnosti posilování konkurenceschopnosti stavební společnosti RISTEKO s.r.o. na stavebním trhu za pomocí marketingových nástrojů a prozkoumání srovnatelné konkurence s důrazem na pozitivně ovlivňující ...