Now showing items 1-20 of 78

 • Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement 

  Mráček, Pavel; Mucha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The paper is involved in the utilization of the knowledge in the process of the competitive advantage improvement by means of the perspective marketing tool - advergaming. The objective of the article ...
 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Krejbich, Tomáš
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých doporučení a metod by bylo nejefektivnější řídit provoz kolejí Vysokého učení technického v Brně. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Fabisová, Martina
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, ...
 • Application of Sustainable Development Concept as a Factor of International Competitiveness 

  Kolmosová, Lucia
  Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci koncepce udržitelného rozvoje ve firmě Volkswagen Slovakia na posílení její konkurenceschopnosti. Automobilová společnost je analyzována jako hráč v odvětví udržitelné mobility ...
 • An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic 

  Zich, Robert; Svobodová, Karolína; Veselá, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
  Purpose of the article: The article presents the conclusions of an empirical study focused on the dynamics of changes of the Czech mobile communication market at the moment of significant change of the pricing policy in ...
 • Branding společnosti ZOOT a.s. zabývající se prodejem módy on-line 

  Juhásová, Alexandra
  Bakalářská práce je zaměřena na branding e-shopu ZOOT.cz a obsahuje zhodnocení brandingové strategie s cílem posílení značky a konkurenceschopnosti. Teoretická část je zaměřena na interpretaci jednotlivých prvků brandingové ...
 • Budování značky pro posilování konkurenceschopnosti 

  Březa, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodní značky „Hračkomat“ společnosti Nejlepší hračky, s.r.o. V teoretické části se zabývám strategickým budováním a vytváření hodnoty značky. Praktická část obsahuje představení ...
 • Competition in Public Procurement in the Czech and Slovak Public Health Care Sectors 

  Nemec, Juraj; Kubák, Matúš; Křápek, Milan; Horehájová, Mária (MDPI, 2020-07-07)
  Sustainability of health financing is a critical issue for all countries, especially now in the COVID-19 period. The final level of achievements of critical public health goals is connected not only with the efforts of the ...
 • Development of Competitiveness of Company 

  Číhalová, Kateřina
  The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
 • Doprovodné služby podniku 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Cílem mé diplomové práce bylo navrhnutí nových doprovodných služeb pro firmu na základě provedených ...
 • Exportní konkurenceschopnost evropských malých a středně velkých firem 

  Šiška, Matej
  Diplomová práca popisuje exportnú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v Európskej Únii, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a rozhodovanie ohľadne exportných aktivít. Použitie relevantnej literatúry a štúdií ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Vrtílková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. ...
 • Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování konkurenceschopnosti u malých a středních podniků 

  Brychta, Karel
  Úspěch podnikatelských subjektě v dnešním konkurenčním prostředí je dán mj. i jejich schopností rychle identifikovat a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti. To úzce souvisí s nutností poznání vlastní firmy, které je ...
 • Konkurenceschopnost softwaru pro řízení projektů 

  Květoň, Petr
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním konkurenceschopnosti softwarů pro projektové řízení. Hlavním softwarem je Navigo3, který je vyvíjen a distribuován společnosti Navigo Solutions s.r.o. První část popisuje samotnou ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Požárová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá konkurenční strategií firmy působící na trhu služeb. Práce poskytuje analýzu současného stavu a zkoumá vnější a vnitřní prostředí. Na základě zjištěných informací podává návrh na zlepšení konkurenční ...
 • Konkurenční strategie firmy, vyloučení konkurence 

  Hasanbayova, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na stávající a budoucí stav konkurenční strategii vybraného podniku a návrh na zlepšení této strategii. Specifikuje záměr vedení podniku v nejbližších pěti letech a taky navrhuje efektivní metody ...
 • Kvalita – podmínka konkurenceschopnosti 

  Pokorný, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se kvality – podmínky konkurenceschopnosti. V úvodních kapitolách jsou definovány klíčové pojmy s následnou charakteristikou výrobku. Další kapitoly jsou věnovány rozboru ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Tomšů, Michaela
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurací U Malířů a Pálffy palác s cílem odhalit nedostatky současných nástrojů a navrhnout nové, které se budou podílet na zviditelnění a konkurenceschopnosti. První ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Šperlík, Max
  Tato diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pizzerie U Kalichu pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje teoretické poznatky ...