Now showing items 1-13 of 13

 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • Dlouhodobý vliv nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody 

  Valoušek, Michal
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody. V práci jsou popsány materiály používající se v lithium-iontových bateriích a funkce jednotlivých komponent. Nachází se zde i popis ...
 • Faktory limitující životnost jaderných elektráren s tlakovodními reaktory 

  Křivánek, Robert
  Cílem práce je analýza stavu připravenosti jaderných elektráren (JE) na dlouhodobý provoz (LTO z anglického Long Term Operation) na základě výsledků SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) peer review servisu IAEA, ...
 • Google Gadgets v prostředí Ext JS 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje platformu Google Gadgets a existující řešení správce rozložení stránky projektu KiWi. Stručně obě platformy popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci začlenění podpory Google Gadgets ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Komponenty uživatelského rozhraní v PHP 

  Kulišťák, Vojtěch
  Primárním cílem této práce je návrh a implementace komponentuživatelského rozhraní v jazyce PHP . Dále jsou zde nastíněnynejpoužívanější jazyky pro tvorbu webových aplikací.Největší pozornost je věnována jazyku Javascript ...
 • Rámec pro tvorbu komponent v prostředí Nette 

  Kvita, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro zjednodušení tvorby, správy a použití komponent v českém PHP frameworku Nette a jeho šablonovacím jazyce Latte. Projekt je realizován jako knihovna za využití systému ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Stav fotovoltaiky v České republice 

  Lukášek, Kamil
  Fotovoltaika v České republice prodělala v posledních letech veliký rozvoj. V práci je popsán fyzikální princip přeměny sluneční energie na energii elektrickou pomocí fotovoltaických článků. Fotovoltaická elektrárna je ...
 • Systém AJAX komponent pro framework Yii 

  Mahr, Martin
  Bakalářská práce se zabývá webovými technologiemi PHP, HTML, JavaScript, AJAX a knihovnami jQuery a Yii framework. Výstupem práce je zhodnocení těchto technologií a vývoj rozšiřujících modulů pro knihovnu jQuery a PHP Yii ...
 • Vytvoření interaktivních studijních pomůcek pro výuku počítačové grafiky 

  Malina, Jakub
  V této bakalářské práci se budeme zabývat popisem základních vlastností počítačových křivek a jejich praktickou použitelností. Vysvětlíme si, jak lze křivky chápat obecně, co to jsou polynomiální křivky a způsoby napojování. ...
 • Zvyšování spolehlivosti JE 

  Dubovský, Dávid
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť a popísať spoľahlivosť jadrových elektrární Bohunice (JE EBO). Následne vysvetliť metódy zvýšenia spoľahlivosti a podrobnejšie popísať jednu z nich (INPO AP 913). Po popise tejto metódy, ...