Now showing items 1-20 of 39

 • Analyses of truck powertrain torque and vibration 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (JVE Intenational, 2017-05-30)
  The article deals with an analysis of the mean value of the torque of the truck with 8x8 drive. Torque was measured using a noncontact device on the powertrain shaft. This shaft is used to drive the first front axle. For ...
 • Blok vznětového motoru 2.0L 

  Kudlík, Michael
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříní. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu bloku motoru a určení namáhání bloku motoru. Simulace a vyhodnocení řešení ...
 • Deformačně napěťová analýza prasečího femuru 

  Legerský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou deformačně napěťových stavů stehenní kosti prasete ve stavu fyziologickém a patologickém. Stav patologický je určen výrazným defektem v diafyzální části kosti se zafixováním pomocí ...
 • Deformační a napěťová analýza šroubu a kostní tkáně se zlomeninou zafixovanou pomocí dlahy 

  Kalnický, Jakub
  V oblasti ortopédie a traumatológie sa objavuje celá rada problémov tykajúcich sa fixácie zlomenín pomocou rozličných typov dláh. Vhodná aplikácia dlahy predstavuje neľahkú úlohu, s ktorou sa musí vysporiadať doktor až na ...
 • Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací 

  Karásková, Romana
  Práce je rozdělena na dvě části. Praktická část se zabývá zkouškami zemin použitých v nově zhotovené vozovce v Novém Městě na Moravě a zkouškami recyklovaných materiálů, které by případně mohly tyto zeminy ve vozovce ...
 • Implementace kogeneracni jednotky do siti "Smart Heating and Cooling Networks" 

  Uhrík, Patrik
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť výpočtový model pre zaradenie kogeneračnej jednotky do chytrej tepelnej siete. Kvôli lepšiemu využitiu odpadného tepla z kogeneračnej jednotky v letnom období, bol k vybranej kogeneračnej ...
 • Lávka pro pěší přes rychlostní komunikaci 

  Páleník, Petr
  Cílem práce je návrh lávky pro pěší přes rychlostní komunikaci. Lávku tvoří zavěšená konstrukce o šesti polích s rozpětími 9 až 51 m. Hlavní pole jsou zavěšena na pylonu tvaru písmene V. Mostovka je v poli nad komunikací ...
 • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
 • Měření radiální tuhosti pneumatik 

  Novodomský, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá radiálnou tuhosťou pneumatiky. Prvá časť práce je venovaná stručnému popisu konštrukcie pneumatiky. Ďalšia časť je venovaná meraniu radiálnej tuhosti pneumatiky a návrhu nového meracieho zariadenia. ...
 • Modelování tradičních dřevěných krovů 

  Vitásková, Petra
  Bakalářská práce „Modelování tradičních dřevěných krovů“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořeny prutové výpočtové modely, jednotlivé konstrukční ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin 

  Julinová, Patricie
  Diplomová práce se zabývá opatřením pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin. Modelová prodejna potravin je energeticky vyhodnocena dle doporučených hodnot norem a dle skutečných spotřeb. Hodnoty jsou porovnány. ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Král, Petr
  Cílem práce je provedení a vyhodnocení nelineárních analýz trámů, jež budou namáhány čtyřbodovým ohybem. Nelineární analýza bude provedena a vyhodnocena na třech modelech trámu, z nichž první bude z prostého betonu, druhý ...
 • Ocelová konstrukce skleníku 

  Neničková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové konstrukce skleníku dle navržené dispozice. Klimatické zatížení (sníh a vítr) je stanoveno pro lokalitu Brno. Součástí práce je technická ...
 • Odlehčení ojnice vznětového řadového čtyřválce. 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá odlehčením ojnice sériového traktorového motoru. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu stávající ojnice, ze kterého se v dalších částech vychází. Po vytvoření ...
 • Pokročilé algoritmy řízení pohonných jednotek 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá výpočetním řízením pohonných jednotek motorových vozidel použitím společné proměnné, točivého momentu. Práce je rozdělena do třech částí, první část se zabývá návrhem metody pro odhad točivého momentu ...
 • Sací potrubí jednoválcového motoru 

  Pavličík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvoření termodynamického výpočtového modelu jednoválcového spalovacího motoru pro Formuli SAE. Jako pohonná jednotka je uvažován jednoválcový motor KTM 500 EXC. Sériové sací potrubí bude ...
 • Simulace přechodového režimu spalovacího motoru 

  Forbelský, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na simulaci přechodových režimů motoru. V simulačním programu Lotus Engine Simulation byl vytvořen model jednoválcového motoru. Následně byla provedena simulace jednotlivých přechodových režimů. ...
 • Stanovení dynamických vlastnosti rotoru turbodmychadla 

  Blaha, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na dynamické chování rotoru turbodmychadla. Jedná se o sériové turbodmychadlo montované do nákladních vozidel. V první polovině práce je zpracována rešerše této problematiky a možnosti ...