Now showing items 1-20 of 21

 • Analyzátor protokolů řízený pravidly 

  Jurnečka, Peter
  Práce se zaobírá přehledem problematiky potřebné na návrh síťového analyzátoru. Popisuje existující řešení, poskytuje teoretické východiska potřebné pro návrh vlastního analyzátoru. V části popisující návrh se specifikuje ...
 • Bezpečný transport netflow a ipfix dat 

  Štěpánek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá monitorováním datových sítí na bázi IP flow. V první části představuje architekturu monitorování na bázi NetFlow, popisuje základní pojmy architektury, samotný protokol NetFlow a jeho případné ...
 • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

  Dokoupil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...
 • Detekce síťových anomálií 

  Pšorn, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá metodami detekce anomálií v sítovém provozu. Nejdříve práce rozebírá základní pojmy z oblasti detekce anomálií a již používané technologie. Dále jsou zde podrobněji popsány tři metody pro ...
 • Dynamický stav modelu OMNeT++ pomocí SNMP 

  Smejkal, Jakub
  Práce se zabývá přípravou a získáváním dynamických dat o sledované síti pro simulační nástroj OMNeT a jeho přídavek INET Framework, který je rozšiřován v rámci projektu ANSA na Fakultě Informatiky VUT. Jako prostředek k ...
 • Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů 

  Janeček, David
  Pokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost 

  Hrnčiřík, Matej
  Práce popisuje současně používané technologie, které zajišťují bezsmyčkovost sítí na linkové vrstvě. Objasňuje základní problematiku Ethernetových sítí, následně popisuje protokoly zajišťující bezsmyčkovost - TRILL a SPB. ...
 • Modelování nových síťových architektur v OMNeT++ 

  Hykel, Tomáš
  V této práci jsou popsány principy a stav implementace vybraných nových síťových architektur. Dále je dokumentována implementace modulu Relaying and Multiplexing Task síťové architektury Recursive InterNetwork Architecture ...
 • Modelování protokolů IS-IS a TRILL 

  Marek, Marcel
  V této práci jsou popsány principy směrovacího protokolu IS-IS. Je představen aktuální stav implementace tohoto protokolu v rámci simulačního frameworku OMNeT++. Dále je ukázána implementace protokolu IS-IS vytvořená v ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Kapoun, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice komplexního návrhu počítačové sítě na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Práce se zabývá teoretickým hlediskem, abychom lépe porozuměli dané problematice. Analýza ...
 • Nová generace IPFIX kolektoru 

  Huták, Lukáš
  Tato práce se zabývá zpracováním záznamů toků vzniklých monitorováním provozu počítačových sítí z pohledu IPFIX kolektoru. Analyzuje současné řešení modulárního kolektoru, který již prošel značným historickým vývojem, a ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Pokročilá instalace OS v síti pro základní školu 

  Fogl, Jiří
  Počítače se stávají běžnou součástí výuky i v nejnižších ročnících základních škol. Na každém počítači je však třeba provést instalaci software a pravidelně zajišťovat jeho aktualizace. To by s přibývajícími počítači ...
 • Prostředí pro monitorování přístupu ke zdrojům v síti s využitím technologie OnePK 

  Kollát, Samuel
  V tejto práci je popísaný návrh , architektúra a implementácia systému , ktorý slúži k monitorovaniu služieb a súborov v počítačovej sieti . Monitorovací systém je založený na princípu softvérovo definovaných sietí . Prvá ...
 • Řídicí jazyk pro OpenFlow sítě 

  Antolík, Dávid
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vysoko-úrovňový jazyk OpenFlow-Network Control Language pro popis síťové topologie a chování počítačových sítí. Překladač jazyka a jeho interpretr byl implementován pomocí Trema ...
 • Směrování SDN podle přenášeného obsahu 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá směrováním v softwarově definovaných sítích, které umožňuje směrování podle obsahu přenášených paketů. Pro řešení práce bylo nutné vytvořit detekční mechanizmus, který v rámci operačního systému vyhledává ...
 • Stavové zpracování TCP/IP toků 

  Olbert, Jakub
  Rychlý vývoj počítačových sítí s sebou přináší potřebu tyto sítě zabezpečit proti stále pokročilejším útokům. Bezpečnostní systémy vyžadují pro svoji činnost pokročilou analýzu síťového provozu, která je prováděna na základě ...
 • Synchronizace času v počítačových sítích 

  Matoušek, Denis
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro synchronizaci času v počítačových sítích, což je klíčový problém mnoha síťových aplikací. Na základě analýzy protokolů pro synchronizaci času byl jako vhodný kandidát vybrán ...
 • Systém pro získávání provozních údajů o počítačové síti 

  Kukla, Miloš
  Práce se zabývá sběrem dat z aktivních prvků počítačové sítě a ukládáním a zobrazováním získaných údajů. Popisuje protokol SNMP, analyzuje a porovnává dostupné nástroje pro monitorování síťových zařízení. Popisuje návrh ...