Now showing items 1-16 of 16

 • Aspektově orientované programování 

  Jonáš, Martin
  Cílem práce je prozkoumat techniku aspektově orientovaného programování (Aspect Oriented Programming - AOP). Práce uvádí základní informace o filozofii a principu práce AOP a stručný přehled nejpoužívanějších nástrojů. ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Konsolidace účetní závěrky 

  Kurek, Mario
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Bursík, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky a analýzou finanční situace skupiny podniků podléhající konsolidované účetní závěrce. Základním cílem práce je posouzení finanční pozice vybrané skupiny ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Kolářová, Renáta
  Tato diplomová práce se zabývá konsolidovanou účetní závěrkou a využitím metod finanční analýzy u konsolidované účetní závěrky. Práce se zaměřuje na její formu, metody, postupy a srovnání finančních výsledků mateřské ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...
 • Optimalizace daňové zátěže koncernu 

  Pereslenyiová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je optimalizovat koncern z pohledu daní. Modelové situace mají poukázat na dosažení daňové optimalizace přesunem podnikání do daňových rájů. Diplomová práce se zabýva především rozdílnym zdaněním ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Nováčková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posuzováním synergických efektů u konsolidačního celku. Dle teoretických východisek je u konkrétního konsolidačního subjektu zhodnocena ekonomická situace a je provedena analýza navržených ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici 

  Křenek, Lukáš
  Tato práce poukazuje na skutečnost, jak důležitá může být znalost cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici, o kterou usilujeme již studováním vysoké školy. Popsána je paměť, učení, zapomínání a rovněž metody, podle ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Kubitová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením dosažení synergického efektu v různých oblastech u vybraného konsolidujícího subjektu. Analytická část obsahuje ekonomické zhodnocení daného konsolidačního celku. Součástí je návrh ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Skopalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Jelínková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení vzniku synergického efektu u konsolidovaného subjektu. V práci je nutné zvolit vhodné ukazatele pro hodnocení synergického efektu. Na základě hodnocení ukazatelů a dalších dostupných ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Bartůšková, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů v České republice. Práce si klade za cíl pomocí zvolených finančních metrik identifikovat působící synergické ...
 • Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví 

  Fridrichová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence finančního synergického efektu u konsolidujících subjektů v odvětví stavebnictví. Za tímto účelem budou navrženy tři vhodné finanční ukazatele, které budou vypočteny ...
 • Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví 

  Němcová Kotoučková, Monika
  Tato diplomová práce pojednává o problematice spojování podniků, tj. jsou popsány jednotlivé možnosti, kterými je možné spojení realizovat. Dále je zájem směřován k motivům vedoucích k tomuto záměru a následně dopadům ...