Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace tepelného čerpadla 

  Michal, Petr
  Cílem práce je návrh vytápění dvojpodlažního objektu s tepelným čerpadlem, typ země-voda s geotermálním vrtem. Tepelné čerpadlo je zdrojem tepla pro desková otopná tělesa a ohřev teplé vody.
 • Chladicí zařízení v potravinářství 

  Dvořák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na chladicí zařízení v průmyslu, která jsou používaná především v potravinářství. Jsou zde popsány jednotlivé části, ze kterých jsou chladicí zařízení sestavena. Součástí práce je shrnutí, ...
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod 

  Holcman, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově orientovaném programovacím jazyce, která by měla usnadnit výpočty termodynamických schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá ...
 • Modulární absorpční oběh 

  Honka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na chladící oběhy, konkrétně oběhy absorpční. Práce je rozdělena na několik částí, podle řešených problémů. V první části se zabýváme principem a využitím chladících oběhů v praxi, jejich zapojením ...
 • Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí 

  Devečka, Viktor
  V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie produkcie emisií, čistotu a kvalitu životného prostredia. Tieto trendy sa týkajú všetkých odvetví, tak isto aj stavebného priemyslu a vykurovania budov. Doposiaľ bolo ...
 • Návrh systému chlazení pro potravinářský provoz 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení potravinářských provozů. Teoretická část je zaměřena na problematiku a různé možnosti přímého chlazení. Výsledkem výpočtu je návrh optimálního chladicího systému objektu na ...
 • Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu 

  Flajsarová, Alexandra
  V úvodu bakalářské práce je představena základní charakteristika jaderných elektráren. Největší pozornost je věnována jaderným elektrárnám s tlakovodním reaktorem chlazeným lehkou vodou. Jde o jaderný reaktor, který se ...
 • Návrh zemního tepelného čerpadla s přímým výparem chladiva 

  Gerát, Mário
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zemného tepelného čerpadla s priamym výparom chladiva. Prvá časť je venovaná technológii tepelných čerpadiel, chladiacemu obehu a zdrojom nízkopotenciálneho tepla. V druhej časť sa popisuje ...
 • Numerické metody zpracování obrazů z mikroskopu s rotujícím kondenzorem. 

  Týč, Matěj
  Tato práce popisuje vznik obrazu v transmisním světelném mikroskopu s proměnnou aperturou kondenzoru. Tento způsob pořizování obrazu je výhodný při pozorování tlustých vzorků, což jsou objekty, u kterých je v mikroskopickém ...
 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Plynová tepelná čerpadla se spalovacím motorem 

  Bedřich, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem technologie plynových tepelných čerpadel (GHP), jejich konstrukčním provedení a možnostmi jejich nasazení do praxe. Je zde vyhodnocena studie hlavních výrobců GHP jednotek v České Republice a ...
 • Používané principy chlazení v průmyslu 

  Machala, Jiří
  V bakalářské práci jsou shrnuty hlavní chladicí metody, které se používají v oblasti průmyslových chladicích zařízení. Dále je pojednáno o pracovních látkách v chladicí technice s přihlédnutím k jejich vlivům na životní ...
 • Řízení destilačního procesu v lihovaru 

  Sejkora, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu řídícího systému pro destilační kolonu. Pojednává o problematice výroby destilátů a seznamuje čtenáře s potřebnými znalostmi, které je nutné znát pro pochopení účelu práce. V praktické ...
 • Systémy přímého chlazení v potravinářských provozech 

  Kotásek, Petr
  Diplomová práce se zabývá systémy přímého chlazení potravinářských provozů. Práce se za-měřuje na popis jednotlivých komponentů chladicího okruhu s důrazem na volbu chladiva. Výsledkem práce je návrh systému přímého chlazení ...
 • Tepelné čerpadlo 

  Klíma, Martin
  Bakalářská práce popisuje a charakterizuje tepelné čerpadlo. Obsahuje souhrn jednotlivých druhů tepelných čerpadel z hlediska získávání energie, princip jejich funkce a popis odlišností mezi jednotlivými druhy kompresorů, ...
 • Trigenerace a její využití v praxi 

  Čupera, Pavel
  Diplomová práce objasňuje pojem trigenerace a princip absorpčního chlazení. Porovnává výhody a nevýhody tohoto způsobu výroby chladu s chlazením kompresorovým. Podává přehled o provedení absorpčních vyvíječů chladu a jejich ...
 • Vliv obtokového součinitele na návrh a geometrii přímého výparníku pro chladící jednotku 

  Vytasil, Michal
  Diplomová práce se zabývá vlivem obtokového součinitele na návrh a geometrii výparníku pro chladicí jednotku datového centra. Detailně je řešen vliv obtokového součinitele na jednotlivé parametry návrhu. Všechny závislosti ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Zpracování dokumentace pro testovací stanici výrobní linky řídicích jednotek tepelných čerpadel 

  Šindler, Matěj
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá seznámením se společností Daikin Device Czech s.r.o. V dalším kroku je popsán princip funkce tepelných čerpadel s popisem jeho základních částí. První část této práce je věnována ...
 • Zvýšení průtoku chladící vody pro absorpční chladící agregáty ve stanici zdroje chladu na JE Dukovany 

  Dvořák, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání původního a nového řešení okruhu chladicí vody chladicích jednotek York za účelem zvýšení průtoku chladicí vody pro absorpční jednotky v JE Dukovany. Jsou zde popsány jednotlivé ...