Now showing items 1-10 of 10

 • Indirect condition assessment of water mains 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Míka, Petr (Elsevier, 2014-04-30)
  The presented paper summarizes a basic theory of indirect condition assessment including a definition of condition assessment, factors contributing to deterioration and possible outputs of the condition assessment. ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Odry, s. p. 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je podrobně popsat a zhodnotit současný stav koryta toku Luha a objektů s ním spojených v zájmovém úseku ř. km 0,000 – 2,853 v katastrálním území obce Jeseník nad Odrou. Součástí práce je posouzení ...
 • Protipovodňová ochrana obce Brantice 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. ...
 • Revitalizace malého vodního toku 

  Svědínková, Renáta
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace malého vodního toku. Posouzení a návrh revitalizace je provedeno na toku Kuřimka, která protéká katastrálním územím Moravské Knínice – Chudčice – Kníničky. V diplomové ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku 

  Šebesta, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodohospodářských revitalizací. Vybraný vodní tok, který byl v minulosti nevhodně technicky upraven, byl podrobně zmapován a byla zpracována mapa využití území. Tok byl rozdělen ...
 • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

  Tauš, Miloslav
  V rámci práce byla provedena rekognoskace vodovodní sítě města Slavkova u Brna. Součástí této rekognoskace byla analýza trubních materiálů vodovodní sítě, analýza stáří trubních úseků, posouzení ztrát vody a vyhodnocení ...