Now showing items 1-20 of 46

 • Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace pro povrchovou úpravu nanomateriálů 

  Dřímalková, Lucie
  Přesný mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve vybraných konfiguracích elektrického výboje v kapalném prostředí 

  Vašíček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na srovnání stejnosměrného a vysokofrekvenčního (15-80 kHz) elektrického výboje generujícího nízkoteplotní plazma ve vodném roztoku chloridu sodného. V první části se především soustředí na ...
 • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
 • Dielectric Properties Of Natural Oils From Different Oilseeds 

  Spohner, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes analysis of perspective, ecological and environmentally-friendly electrical insulating liquids for electrical engineering. In the experimental part, dielectric properties of the most common vegetable ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water 

  Bartušek, Karel; Marcoň, Petr; Fiala, Pavel; Máca, Josef; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-09-02)
  We discuss the experimental verification of changes in the structure of a liquid water sample inserted in a special spiral “gradient” magnetic field. The magnetic flux components are characterized by a high degree of ...
 • The effect of thermal treatment on ac/dc conductivity and current fluctuations of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] solid polymer electrolyte 

  Sedlák, Petr; Gajdoš, Adam; Macků, Robert; Majzner, Jiří; Holcman, Vladimír; Sedláková, Vlasta; Kuberský, Petr (Springer Nature, 2020-12-03)
  he experimental study deals with the investigation of the effect of diverse crystallinity of imidazolium ionic-liquid-based SPE on conductivity and current fluctuations. The experimental study was carried out on samples ...
 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Elektrické vlastnosti modifikovaných iontových kapalin 

  Kulhavý, Miloslav
  Tato práce se zabývá iontovými kapalinami a využitím těchto kapalin jako elektrolytu v lithium-iontových akumulátorech. V práci jsou popsány základní vlastnosti sekundárních elektrochemických článků a vlastnosti iontových ...
 • Elektrochemický senzor pro detekci kyseliny askorbové 

  Hlavička, Michal
  Tato práce se zabývá elektrochemickou detekcí kyseliny askorbové pomocí tištěných tříelektrodových senzorů. Práce je rozdělena na tři části, kde v první je popsána teorie tlustých vrstev, od typů a složení past, až po ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...
 • Elektrotransportní vlastnosti nanostruktur připravených metodou FIB 

  Ostřížek, Petr
  Tato práce se zabývá tvrobou nanostruktur a měřením jejich elektrotransportních vlastností. Pro tvorbu nanostruktur byly použity dvě základní metody - elektronová litografie spojená s naprašováním a fokusovaný iontový ...
 • Gel Polymer Electrolytes Based On MMA With Ionic Liquids 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. Very promising ...
 • Gel Polymer Electrolytes for Use in Lithium-ion Batteries 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nižší hořlavostí 

  Zítka, Jan
  Předkládaná práce pojednává o vývoji a výzkumu gelových polymerních elektrolytů a jejich využití. Také se zabývá problémy charakterizace a optimalizace technologického procesu výroby gelový polymerních elektrolytů s nižší ...
 • Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (EDP Sciences, 2017-05-24)
  One of the objectives of the applied research's striving consists in providing the users with new slag-mortar-based materials. Basic research, in its turn, aims at examining the newly created materials from the viewpoint ...
 • Interakce plazmatu s kapalnou fází 

  Němcová, Lucie
  Disertační práce se zabývá detailním studiem vlastností různých elektrických výbojů generovaných ve vodných roztocích. Tyto výboje se staly v posledním desetiletí velmi populárním tématem, a to zejména díky mnoha praktickým ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

  Štichová, Zuzana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...
 • Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM 

  Dao, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj sondy pro měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu mikroskopie atomárních sil. Teoretická část práce podává stručný přehled rastrovací sondové mikroskopie a jejích ...